Laboratórne cvičenia z fyziky

Zoznam úloh pre jednotlivé fakulty
Nb 321 - 309 elektrotechnická fakulta - letný semester
NB 319 - elektrotechnická fakulta - zimný semester
NB 323 - fakulta riadenia, PEDAS
NB 321 - strojnícka fakulta
Liptovský Mikuláš - ELF
Liptovský Mikuláš (Fyzika II) - ELF

Fyzikálne konštanty
Metóda lineárnej regresie

Niektoré vybrané návody na laboratórne cvičenia z fyziky vo formáte PDF
Chyby merania
Vyhodnocovanie chýb merania
Vyšetrovanie pružnej deformácie
Meranie modulov pružnosti
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla
Meranie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom
Vyšetrovanie mechanického vlnenia pomocou stojatej vlny na strune
Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami
Určenie hmotnostnej tepelnej kapacity tuhých látok a skupenského tepla varu kvapaliny
Meranie Poissonovej konštanty vzduchu
Vyšetrovanie teplotnej závislosti odporu
Meranie odporu pomocou ampérmetra a voltmetra
Merania horizontálnej zložky intenzity zemského magnetického poľa tangentovou buzolou
Štúdium rezonančného sériového RLC obvodu
Vyšetrovanie vlastností feromagnetika
Vyšetrovanie elektromagnetických vĺn
Meranie volt-ampérových charakteristík polovodičových diód
Meranie dynamického odporu polovodičových diód
Štúdium základných parametrov polovodičových materiálov - Hallov jav
Štúdium difrakcie svetla využitím HeNe lasera
Štúdium spektra sodíkovej výbojky optickou mriežkou
Meranie na optických sústavách

Pre LM (F1):

Štúdium relaxačných procesov
Fyzikálne kyvadlo
Matematické kyvadlo
Lineárny harmonický oscilátor

Pre LM (F2):

Určovanie rezistancie priamou metódou
Štúdium rezonančného sériového RLC obvodu
Paralelný rezonančný obvod
Meranie na optických sústavách
Meranie volt-ampérových charakteristík polovodičových diód
Difrakcia svetla na optickej mriežke
Fotoelektrický jav

Materiály použité pri príprave pdf. súborov
Spracujte si cez internet hodnoty namerané na cvičeniach
Chyby merania, Lineárna (exponenciálna) aproximácia, Postupná metóda