Výška tónu, doznievanie a rezonančná skriňa klavíra

   Ideálne by bolo pre zvukovú kvalitu tónu klavíra, keby všetky struny boli z rovnakého materiálu. Pri takomto postupe by sa však museli okrem veľmi krátkych strún pre vysoké tóny napínať na rám klavíra i basové struny s dĺžkou niekoľko metrov. Aby nedochádzalo k takýmto diaľkovým extrémom, s ktorými sú spojené i značné rozdiely vo vyžarovaní akustickej energie, bolo nutné zvýšiť u strún pre hlboké tóny ich hustotu. Preto sú struny okrútené tenkým medeným drôtikom. Pretože značná dŕĺka a hmotnosť basových strún prispieva k vyššiemu vyžarovaniu zvukovej energie než by sa dosiahlo u strún pre strednú a vysokú frekvenciu, napínajú sa pre tieto frekvenèné oblasti miesto jednej struny dve alebo tri. Ako už bolo povedané v nižších (basových) dve a vo vyšších tri. Pri buchnutí kladivka po strune stúpa amplitúda spoèiatku prudko k maximu, ale potom sa tón len pomaly utlmuje. Najdlhšiu dobu doznievania (až 50 sek.) majú basové struny. V strednej polohe doznieva tón približne 10 sek a v najvyšších oktávach je doba doznievania od 0,4-1 sek. Pred klavírom proti otvorenej hornej doske znie základný tón i čiastkové tóny s vyššou intenzitou, než v priestore za klavírom. Rezonančná skriňa klavíra a rezonančná doska sa vyrábajú z dreva. Pri pokusoch sa iné materiály neosvedčili. 
Aby bola na klavíri umožnená hra technikou staccato, je kladivkový mechanizmus opatrený ešte látkovým tlmièom. Pri stisnutí klávesu prstom sa toto tlmítko od strún oddiali, ale po uvoľnení klávesu ihneď k nim zase doľahne. Ak chce hráè, aby tón struny dlhšie doznieval, použije už spomínaný pravý pedál. Tak sa tlmièe od strún vzdialia a struny voľne doznievajú. Úder kladivka na strunu je umiestnený u strún pre hlboké tóny v 1/8 dĺžky struny. U kratších strún sa poloha úderu posúva postupne od 1/14 až do 1/24 dĺžky struny. Výška tónu, doznievanie a rezonančná skriňa klavíra

Farba tónu klavíra

 
| Mechaniky | Spôsob rozkmitania | Tóny klavíra | Dynamické rozsahy