91. Teleso bolo vrhnuté zo zemského povrchu zvisle nahor rýchlosťou v0 . Do akej výšky vystúpi a aká by musela byť minimálna začiatočná rýchlosť vk , aby teleso nespadlo späť na Zem? (Odpor vzduchu zanedbajte!)

 
   

 

 
 
 

v0

h = ?, vk = ?

     
   

Na vyriešenie tohto príkladu použijeme zákon o zachovaní mechanickej energie. Celková energia telesa v mieste vrhu je daná kinetickou energiou telesa. V maximálnej výške h, ktorú teleso dosiahne, je zase celková energia daná potenciálnou energiou telesa. Ak uvažujeme potenciálnu energiu telesa vzhľadom na zemský povrch, môžeme písať: 

 
   

Ek = Ep

(1)

 
   

 1/2 mv02 = - k mM (1 / (R + h) – 1 / R)

   1/2 mv02 = - k mM (-h) / ((R + h)R)  ,

 
   

kde m je hmotnosť telesa, v0 je rýchlosť telesa, M je hmotnosť Zeme, R je polomer Zeme, h je výška, do ktorej teleso vystúpi a k je gravitačná konštanta.

Keďže s istou presnosťou môžeme písať 

 
     

g = k M / R2  ,

(2)

 
   

potom využitím tohto vzťahu dostaneme:

1/2 mv02 = mgRh / (R + h)  .

Odtiaľ pre hľadané h vyplýva:

h = v02R / (2gR - v02)  .

Aby sa teleso nevrátilo späť na Zem, muselo by pri počiatočnej rýchlosti vk dosiahnúť nekonečnú výšku h = ∞ (rešpektujeme len vplyv gravitačného poľa ), t. j.:

2gR - vk2 = 0  ,

takže začiatočná rýchlosť vk musí mať minimálne hodnotu:

vk = (2gR)1/2

vk = 11 186 m/s  .

 
     
     
     
     
     
     
     
     
       
   

Teleso vystúpi do výšky h = v02R / (2gR - v02) . Aby teleso nespadlo na Zem, muselo by sa pohybovať minimálne druhou kozmickou rýchlosťou, t. j. 11 200 m/s.

 
   

 

 
   

Horizontálna doska

Stavová rovnica ideálneho plynu

Relativistický elektrón

 
       
86. - Intenzita spoločného gravitačného poľa  

Obsah

106. - Ťažná sila motora auta