106. Motor auta celkovej hmotnosti 960 kg má ťažnú silu 1600 N. Za koľko sekúnd môže auto dosiahnuť rýchlosť v = 54 km.h-1?

 
   

m = 960 kg,

F = 1600 N,

v = 54 km.h-1 = 15 m.s-1,

t = ?

 
       
   

     Keďže poznáme hmotnosť m, ťažnú silu motora F a rýchlosť auta v, pre výpočet času t, za ktorý auto dosiahlo rýchlosť v = 54 km.h-1 môžeme použiť II. Newtonov pohybový zákon (Zákon sily), ktorý hovorí: Sila pôsobiaca na hmotný bod sa rovná časovej zmene hybnosti hmotného bodu, ktorú vyvolala. Matematicky tento zákon vyjadruje rovnica:  

 
         

  .

(1)

 
   

V prípade, že m = konšt., čiže nezávisí od času, čo v klasickej fyzike aj platí, možno predchádzajúcu rovnicu upraviť na tvar:

 
     

  .

(2)

 
   

Na výpočet času t z predchádzajúceho vzťahu použijeme tzv. metódu separácie premenných - infinitezimálne zmeny času a rýchlosti oddelíme na pravú a ľavú stranu rovnice a potom celú rovnicu zintegrujeme, pravú stranu podľa času a ľavú podľa rýchlosti:

 
   

 
   

Keďže v zadaní nie je určená začiatočná rýchlosť v0, predpokladáme, že sa auto rozbieha z pokoja, t.j. začiatočnou rýchlosťou v0 = 0 m.s-1. Po dosadení zadaných hodnôt dostávame:

 
     

t = 960 kg . (15 m.s-1 – 0 m.s-1))/ 1600 N

   
     

t = 9 s  .

   
     
   

Rýchlosť v = 54 km.h-1 môže auto dosiahnuť za čas 9 sekúnd.

 
     
   

Zrýchlený pohyb

Tlmené harmonické kmity

Index lomu skla

 
       

91. - Druhá kozmická rýchlosť

 

Obsah

109. - Predĺženie oceľovej špirály