291. Homogénna železná tyč s hmotnosťou m = 3 kg má pri teplote 8 °C dĺžku 1 meter. Vypočítajte, ako sa zmení moment zotrvačnosti tejto tyče vzhľadom na os kolmú na smer tyče a prechádzajúcu jej koncovým bodom, keď sa zohreje na teplotu 100 °C.

 
   

 

 
 
 

m = 3 kg, l1 = 1 m

t1  = 8 °C, t2  = 100 °C

Δt = 92 °C =>

ΔT = 92 K

α  = 12 . 10-6 K-1

ΔJ = ? (kg.m2)

   
       
   

Moment zotrvačnosti homogénnej tyče vzhľadom na os prechádzajúcu jej koncovým bodom a kolmú na smer tyče vypočítame podľa vzťahu:

 
   

J = x2 d .

(1)

 
   

Keďže si element hmotnosti môžeme vyjadriť cez element dĺžky:

 
     

dm = (m / l) dx  ,

(2)

 
   

potom pre moment zotrvačnosti tyče vzhľadom na danú os môžeme písať: 

 
     

J = m / l  x2 dx

   
     

J = m / l  [x3 / 3]0l

   
     

J = 1/3 ml2  .

(3)

 
   

Pre zmenu momentu zotrvačnosti po predĺžení tyče platí:

 
     

ΔJJ2J1  ,

(4)

 
   

kde

 
   

J2 = 1/3 ml22  a  J1 = 1/3 ml12  ,

 
   

pričom

 
     

l2 = l1(1 + α Δt)  .

(5)

 
   

Využitím daných vzťahov pre zmenu momentu zotrvačnosti dostaneme:

 
   

ΔJJ2J1

ΔJ = 1/3 ml12 (1 + α Δt)2 - 1/3 ml12

ΔJ =  1/3 ml12 ((1 + α Δt)2 – 1)  .

 
   

Po dosadení hodnôt zo zadania dostávame:

 
   

ΔJ = 1/3 . 3 kg . (1 m)2 . ((1 + 12 . 10 -6 K-1 . 92 K)2 - 1)  

 
   

ΔJ = 22 . 10-4 kg.m2  .

 
       
   

Moment zotrvačnosti tyče vzhľadom na os kolmú na smer tyče a prechádzajúcu jej koncovým bodom sa po jej predĺžení zväčší približne o 22 . 10-4 kg.m2.

 
   

 

 
   

Druhá kozmická rýchlosť

Horizontálna doska

Stavová rovnica ideálneho plynu

 
       
290. - Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti materiálu  

Obsah

314. - Stavová rovnica ideálneho plynu