MATEMATICKO-FYZIKÁLNA FAKULTA  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

 

RIGORÓZNA PRÁCA

OPTIKA OKOLO NÁS A VO VYUČOVACOM PROCESE

BRATISLAVA 1999

Mgr. PETER HOCKICKO


  OBSAH   ................................................................................................................................ Obsah
  ÚVOD   .................................................................................................................................. Úvod
  CIELE PRÁCE   ...................................................................................................................... Ciele práce
  VÝVIN NÁZOROV NA PROCES VIDENIA, ORGÁN ZRAKU A PODSTATU SVETLA   .................. Vývin názorov na proces videnia, orgán zraku a podstatu svetla
  1. OKO - ORGÁN ZRAKU   ...................................................................................................... Oko - orgán zraku
  2. VIDENIE   ........................................................................................................................... Videnie
  3. JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY   .......................................................................................... Jednoduché experimenty
  4. TROJROZMERNÉ OBRÁZKY (NOVÁ DIMENZIA POČÍTAČOVEJ GRAFIKY)   ......................... Trojrozmerné obrázky
  5. HISTORICKÝ KALENDÁR TECHNICKÝCH OBJAVOV SÚVISIACICH S OPTIKOU   ................ Historický kalendár technických objavov súvisiacich s optikou
  ZÁVER   ................................................................................................................................. Záver
  POUŽITÁ LITERATÚRA   ......................................................................................................... Použitá literatúra

„Ďakujem Ti, Bože Stvoriteľu, že si mi dal radosť z poznávania toho, čo si stvoril, a že som sa tešil z diela Tvojich rúk. Hľa, nádheru tvojho diela som odhalil ľuďom, ktorí budú čítať moje závery, pokiaľ som len vedel v rámci svojho skromného rozumu v nich obsiahnuť ono nekonečné bohatstvo. “
/Johannes Kepler/
 

 
© PaedDr. Peter Hockicko, 2001