ZÁKLADNÉ POJMY:

Prehľad základných pojmov z fyziky 1

 

rýchlosť, zrýchlenie, uhlové zrýchlenie, Newtonove pohybové zákony, sila, práca, energia, impulzové vety, moment zotrvačnosti, pohybové rovnice, Steinerova veta

skalárny a vektorový súčin, veľkosť vektora, tangenciálna a normálová zložka, impulz sily, moment sily a hybnosti, ťažisko, Newtonov gravitačný zákon, vektor intenzity gravitačného poľa

divergencia, Gaussova veta 

tok vektora uzavretou plochou

Coulombov zákon

Gaussov zákon

elektrický potenciál

elektrické napätie

potenciálna energia náboja

intenzita elektrického poľa, princíp superpozície

súvis medzi intenzitou a potenciálom elektrického poľa

polarizácia dielektrika