Čo robiť...

Čo robiť v prípade radiačnej nehody v jadrovej elektrárni
- V prípade radiačnej nehody bude obyvateľov v "dosahu" jadrovej elektrárne varovať nepretržitý zvuk sirény v trvaní najmenej 2 minúty. Signál sa bude opakovať. Varovanie budú vysielať aj miestne rozhlasy, autá polície a požiarnikov. Po doznení sirény si zapnite rádioprijímač alebo televízor. Hlásenia budú primerané okamžitej situácií.
- Hlavným nosičom rádioaktívnych látok (maj[ formu neviditeľných čiastočiek, "prachu") je vzduch. Úkryt v dome preto znamená dobrú ochranu proti žiareniu z dvoch hľadísk: steny, povala a okolitá zemina (pivnica) žiarenie zoslabujú a zatvorením okien a dverí sa čiastočne zabráni vniknutiu rádioaktivity vzduchom do dýchacích ciest alebo potravou do tela.
- Ak ste boli v prípade nehody mimo domu, pri návrate odložte vrchné ošatenie a obuv vonku alebo vo vstupnej hale, dôkladne si umyte ruky a vlasy pod tečúcou vodou, až potom sa osprchujte. Užite jodid draselný. Ovocie a zeleninu vonku nezbierajte. Jedzte len potraviny, ktoré máte v dome.
- Ak sa nemôžete hneď po nehode dostať do úkrytu, chráňte si dýchacie orgány ochrannou rúškou, prípadne ochrannou maskou - obdobne ako v prašnom prostredí. Podobnú ochranu vám poskytne navlhčená vreckovka, uterák alebo viackrát preložená gáza. Telo si chráňte pokrývkou na celú hlavu, šálom, rukavicami, plášťom do dažďa s kapucňou, galošami alebo igelitovými "návlekmi" na obuv a "návlekmi" na ruku - tiež z igelitu.
- Evakuáciu obyvateľstva nariadi príslušná havarijná komisia, ak väčší únik rádioaktívnych látok z atómovej elektrárne bude ohrozovať zdravie obyvateľov. Úrady majú vypracované plány evakuácie, v ktorých sú uvedené zásady a trasy evakuácie i miesto ubytovania evakuovaných. O pláne sa môžete dozvedieť na miestnom úrade. Evakuácia sa bude uskutočňovať organizovane hromadnými dopravnými prostriedkami, prípadne vlastnými autami.
- V prvom rade zoberte so sebou doklady a dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať (občiansky preukaz, technické osvedčenie o motorovom vozidle, vkladné knižky, sporožíro, schránku s cennými predmetmi, potrebné lieky, bielizeň a trvanlivé potraviny na 2-3 dni.). Vypnite prístroje a spotrebiče, uzavrite plynové a vodovodné ventily, zahaste otvorené ohne. Zvieratám zabezpečte dostatočnú zásobu krmiva. Priestory so zvieratami označte značkou Z a rovnakú značku umiestnite ne ulici.
- Ohrozený priestor opustíte v smere od elektrárne, podľa možnosti proti smeru vetra. Pri jazde vlastným dopravným prostriedkom vás zastaví služba na kontrolno-roztrieďovacom stanovišti, kde sa budú evidovať evakuované osoby, zisťovať kontaminácia, prípadne zdravotný stav ľudí a kde budú prostriedky na špeciálnu očistu. Na kontrolno-rozdeľovacom stanovišti sa vynasnažia, aby rodiny boli čo najskôr spolu, ak boli deti zo škôl evakuované do bezpečia s učiteľmi. Sledujte rozhlas.
- Vo vzdialenosti 30-50 km od miesta havárie, najmä ak nie ste "v smere vetra", budete ubytovaný alebo sa ubytujte podľa vlastných možností. Sledujte rozhlas a televíziu, odkiaľ dostanete ďalšie pokyny.