Úvod

Úvodom by som Vám chcel priblížiť tému, ktorou sa budem na tejto stránke zapodievať.
Fyzika je prírodná veda. Skúma najvšeobecnejšie zákonitosti, ktoré platia pre živú aj neživú prírodu, pre deje na Zemi i vo vesmíre. Súčastná fyzika skúma vzájomné pôsobenie(interakcie), vlastnosti a zákonitosti pohybu elementárnych častíc, atómových jadier, atómov a molekúl, mechanické, tepelné i elektromagnetické javy a žiarenie telies na Zemi, ale aj interakcie, vlastnosti a zákonitosti vesmirných telies.
Fyzika skúma zákony mikrosveta, makrosveta i megasveta.

Štúdiom vesmírnych telies a vesmíru ako celku, teda javov v megasvete, sa zaoberajú ASTRONÓMIA a ASTROFYZIKA.
Veda o vesmíre, ako by sme mohli spoločne nazvať atronómiu a astrofyziku, je súčasťou fyziky.
Skúma však prevažne také javy, ktoré nemožno skúmať v pozemských podmienkach. Vo vesmíre totiž prebiehajú javy v takom rozsahu teplôt, tlakov a hustôt, v takých časových a priestorových podmienkach, ktoré nie sú vo fyzikálnych laboratóriách na Zemi realizovateľné.
Astronómia je jednou z najstarších vied. Astrofyzika sa od nej ako samostatná veda oddelila pomerne nedavno. Astronomia skúma polohu kozmických telies, ich pohyb, veľkosť a hmotnosť. Astrofyzika skúma predovšetkým žiarenie kozmických telies, z ktorých usudzuje na vlastnosti ich povrchu, na ich vnútornú štruktúru, fyzikálne a chemické zloženie, na ich vznik a vyvoj. V astrofyzike sa aplikujú poznatky súčasnej fyziky na deje vo vesmíre a získavajú sa v nej nové poznatky, ktoré nemožno získať v pozemských podmienkach. Astronómia a astrofyzika významne dopĺňajú svojimi poznatkami súčasný fyzikálny obraz sveta. Rozvoj fyziky v súčasnosti bez výskumu vesmíru nie je mysliteľný.
Niektoré poznatky z astronómie ste získali v základnej škole v zemepise a vo fyzike. Oboznámili ste sa so slnečnou sústavou, s pohybmi Zeme a ich dôsledkami (pohyb Slnka po oblohe, striedanie dòa a noci, striedanie ročných období, otáčanie hviezdnej oblohy), s niektorými u nás viditeľnými súhviezdiami a s Galaxiou Mliečna dráha, do ktorej patrí aj naša slnečná sústava.

 

Späť na hlavnú stránku