Optika je časť fyziky, ktorá skúma podstatu svetla a zákonitosti svetelných javov, ktoré vznikajú pri šírení svetla a pri vzájomnom pôsobení svetla a látky.

Optika má dlhú históriu a popri mechanike je jedným z najstarších odborov fyziky. Súvisí to zrejme s tým, že človek získava zrakom viac ako 80 % informácii o svete.

V posledných rokoch optika prechádza prudkým rozvojom, ktorý je spojený s vynálezom lasera. Vznikli nové odbory optiky - holografia, ktorá sa zaoberá záznamom a trojrozmerným zobrazovaním predmetov, a optoelektronika, ktorá rieši predovšetkým prenos informácii káblami tvorenými zväzkami sklenených vlákien.