"Felix, qui potuit rerum cognoscere causes."

Vergilius

(Šťastný, kto mohol poznať príčiny vecí.)

    Na nasledujúcich stránkach nájdete vyriešené niektoré vybrané príklady z knihy V. Hajko a kol. : Fyzika v príkladoch, 6. vyd.. Pri každom príklade je zadanie, vzorové riešenie a malý obrázok. Táto stránka je určená pre všetkých tých, ktorí sa chcú naučiť riešiť príklady.

Zatriedenie príkladov podľa náročnosti: jednoduché (úroveň 8. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ, G)
nenáročné (zvládnuteľné pre maturantov z F)
obtiažne (na ich riešenie je potrebná znalosť
integtálneho a diferenciálneho počtu)

Dúfame, že po preštudovaní a vyriešení všetkých ponúkaných príkladov ich budete považovať za nenáročné a zvládnuteľné  . Prajem veľa zdaru pri štúdiu a ešte viac pri skúškach.

 

 

 

   6. Zvislý vrh telies

   9. Priemerná rýchlosť cyklistu

  27. Archimedova špirála

  31. Rovnomerný a zrýchlený pohyb

  33. Rozbeh vlaku

  36. Zvislý vrh smerom nahor a nadol

  40. Odraz guľôčky

  42. Zrýchlený pohyb

  47. Priemerná rýchlosť automobilu

  53. Pohyb hmotného bodu po kružnici

  59. Smer pohybu lode

  74. Brzdiaca sila

  86. Intenzita spoločného gravitačného poľa

  91. Druhá kozmická rýchlosť

106. Ťažná sila motora auta

109. Predĺženie oceľovej špirály

129. Balistické kyvadlo

185. Tangenciálna sila a skrútenie tyče

220. Zodvihnutie rovinnej hate

254. Horizontálna doska

258. Tlmené harmonické kmity

261. Rázy

264. Stojaté vlnenie

265. Rýchlosť pozdĺžnych a priečnych vĺn

269. Dopplerov princíp

285. Kalorimetrická rovnica

290. Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti materiálu

291. Zmena momentu zotrvačnosti

314. Stavová rovnica ideálneho plynu

343. Hustota vodíka

399. Entropia ideálneho plynu

403. Zväčšenie vnútornej energie bloku

559. Náboj Zeme a jeho plošná hustota

727. Homogénne magnetické pole

793. Elektromagnetický oscilátor

840. Odraz a lom svetelného lúča

908. Index lomu skla

918. Absolútne čierne teleso

954. Relativistický elektrón

_______Miesto pre vás________

The

shocking

world

of

science

 

News:

«»  9.11.03 - 30000 prístupov

«»  1.9.03 - nová anketa

«» 19.3.03 - nové CD-ROM

                  Fyzika v. III/03

«» 15.3.03 - 20000 prístupov
«» 26.2.03 - pribudli 33 a 47
 
 
 


Anketa
Mali by ste záujem spolu sa podieľať na príprave nového webu Fyzika v príkladoch?

 

áno
nie
ešte neviem


 

áno 22 %22 %22 % 
32% (26)
nie 22 %22 %5 %
52% (42)
neviem 22 %22 % 
15 % (12)

hlasov: 80

[výsledky ankiet]

 
 

Aktuálny počet prístupov od 7. 3. 2001:

Štatistiky návštevnosti: Štatistiky týchto stránok   [CNW:Counter]

hockicko@fel.utc.sk

V prípade, že máte záujem o ďalšie riešené príklady a obsah stránok na CD-ROM, kontaktujte nás:

Posledná aktualizácia údajov: 1.5.2003