403. Stroj pracujúci s výkonom P = 368 W vyvŕta za 2 minúty otvor do liatinového bloku hmotnosti m = 20 kg. O koľko stupňov sa blok ohreje, keď 80% práce, konanej pri vŕtaní, prispieva k zväčšeniu vnútornej energie bloku? Špecifická tepelná kapacita liatiny c = 544,2 J.kg-1.K-1.

 
 

 

 
 

t = 2 min = 120 s

P = 368 W

m = 20 kg

c = 544,2 J.kg-1.K-1

h = 80% = 0,8

Dt = ?

 
     
   

Teplo Q uvoľnené vŕtaním otvoru do liatinového bloku sa spotrebuje na zväčšenie jeho vnútornej energie DU:

 
         

Q = DU  .

(1)

 
   

Na ohriatie bloku hmotnosti m o teplotu Dt je potrebné teplo Q:

 
     

Q = mc Dt  ,

(2)

 
   

kde c je špecifická tepelná kapacita liatiny. Zo zadania vyplýva, že k zvýšeniu teploty bloku o hodnotu Dt prispieva časť práce:

 
     

 W* = h W  ,

(3)

 
   

čo sa prejaví zväčšením jeho vnútornej energie o DU:

 
     

DU = W*  .

(4)

 
   

Porovnaním vzťahov (1), (2), (3) a (4) dostávame:

 
   

mc Dt = Q = DU = W* = h W  .

(5)

 
   

Keď práca W rastie rovnomerne s časom t, môžeme výkon P vyjadriť vzťahom: 

 
     

P =  W / t  ,

(6)

 
   

kde W je práca vykonaná za čas t. Pre prácu teda platí:

 
     

W  = Pt  .

(7)

 
   

Keď predchádzajúci vzťah dosadíme do vyššie odvodenej rovnice (5), pre zvýšenie teploty Dt bloku dostaneme:

 
   

mc Dt = h W = h Pt

Dt = h Pt / mc  .

 
   

Po dosadení číselných hodnôt určíme, o koľko sa liatinový blok ohreje:

 
   

Dt = 0,8 . 368 W . 120 s / (20 kg . 544,2 J.kg-1.K-1)

Dt = 3,25 °C  .

 
       
   

Liatinový blok sa ohreje o 3,25 °C.

 
   

 

 
   

Balistické kyvadlo

Tlmené harmonické kmity

Kalorimetrická rovnica

 
       
399. - Entropia ideálneho plynu  

Obsah

559. - Náboj Zeme a jeho plošná hustota