185. Železná valcová tyč dĺžky l = 50 cm a priemeru d = 0,5 cm je na jednom konci upevnená. Na jej druhom konci je upevnené koleso polomerom r = 20 cm. Akou tangenciálnou silou treba pôsobiť na obvode kolesa, aby sa prierez tyče v mieste kolesa stočil vzhľadom na upevnený koniec tyče o uhol j = 15°, keď modul pružnosti v torzii železa G = 7,16 . 1010 Pa?

 
       
 
 

l = 50 cm

d = 0,5 cm

r = 20 cm

j = 15°

G = 7,16 . 1010 Pa

F = ?

   
       
   

    Medzi uhlom otočenia kolesa j a momentom síl M, ktoré spôsobujú skrútenie tyče je priama úmera. V oblasti platnosti Hookovho zákona je vzťah medzi momentom M, a pootočením j jednej základne voči druhej následovný:

 
         

M =  p G(d / 2)4j / 2l    .

(1)

 
   

Moment sily sa v prípade tangenciálnej sily F vyjadrí:

 
     

M = Fr  ,

(2)

 
   

takže pre hľadanú silu F platí:

 
     

F =  p Gd4j / (32lr)

(3)

 
   

F = 3,14 . 7,16 . 1010 N.m-2 . 625 . 10-12 m4 / (32 . 0,5 m . 0,2 m) . 15 p / 180

F  = 11,1 N  .

 
       
   

Aby sa prierez tyče v mieste kolesa stočil vzhľadom na upevnený koniec tyče o uhol φ, treba na obvode kolesa pôsobiť tangenciálnou silou 11,1 N.

 
       
   

Zvislý vrh telies

Tlmené harmonické kmity

Stavová rovnica ideálneho plynu

 
       
129. - Balistické kyvadlo  

Obsah

220. - Zodvihnutie rovinnej hate