LABORATÓRNE CVIČENIA Z FYZIKY

Zoznam úloh pre jednotlivé fakulty:

Nb 321 - 309 ELEKTRO

NB 319 - elektrotechnická f.

NB 323 - riadenie, PEDAS

NB 321 - strojnícka f.

Ružomberok- FRI

Fyzikálne konštanty

Metóda lineárnej regresie

Niektoré vybrané návody na laboratórne cvičenia z fyziky vo formáte PDF:

Chyby merania

Vyhodnocovanie chýb merania

Vyšetrovanie pružnej deformácie

Meranie modulov pružnosti

Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla

Meranie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom

Vyšetrovanie mechanického vlnenia pomocou stojatej vlny na strune

Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami

Určenie hmotnostnej tepelnej kapacity tuhých látok a skupenského tepla varu kvapaliny

Meranie Poissonovej konštanty vzduchu

Vyšetrovanie teplotnej závislosti odporu

Meranie odporu pomocou ampérmetra a voltmetra

Merania horizontálnej zložky intenzity zemského magnetického poľa tangentovou buzolou

Štúdium rezonančného sériového RLC obvodu

Vyšetrovanie elektromagnetických vĺn

Meranie volt-ampérových charakteristík polovodičových diód

Meranie dynamického odporu polovodičových diód

Štúdium základných parametrov polovodičových materiálov - Hallov jav

Štúdium difrakcie svetla využitím HeNe lasera

Štúdium spektra sodíkovej výbojky optickou mriežkou

Meranie na optických sústavách

 

Materiály použité pri príprave pdf. súborov

Spracujte si hodnoty namerané na cvičeniach:

Chyby merania

Lineárna (exponenciálna) aproximácia

Postupná metóda