ZÁKLADY FYZIKY

 

Garant predmetu: RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

Typ predmetu: povinný

Prednášky: RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

Cvičenia: PaedDr. Mgr. Peter Hockicko

Laboratórne cvičenia: PaedDr. Mgr. Peter Hockicko

         RNDr. Stanislav Jurečka

 

Rozsah výučby: 3-1-1            Počet kreditov: 6          

Forma ukončenia: zápočet, skúška

 

Časový a obsahový rozvrh:

 

Por.č.

Týždeň

Forma výučby

Obsah

1

39-40

P

Obsah a metódy fyziky. Kinematika hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu.

2

39-40

C

Kinematika a dynamika hmotného bodu.

3

39-40

LC

Laboratórne cvičenie.

4

41-42

P

Newtonove pohybové zákony. Dynamika sústavy hmotných bodov a tuhého telesa.

5

41-42

C

Dynamika sústavy hmotných bodov a tuhého telesa.

6

41-42

LC

Laboratórne cvičenie.

7

43-44

P

Gravitačné pole. Kinetická teória plynov.

8

43-44

C

Gravitačné pole.

9

43-44

LC

Laboratórne cvičenie.

10

45-46

P

Termodynamické zákony. 1. termodynamická veta. Termodynamické procesy.

11

45-46

C

Termodynamické zákony. 1. termodynamická veta.

12

45-46

LC

Laboratórne cvičenie.

13

47-48

P

Tepelné stroje. Elektrostatické pole.

14

47-48

C

Elektrostatické pole.

15

47-48

LC

Laboratórne cvičenie

16

49-50

P

Elektrostatické pole v látkach. Ustálený elektrický prúd.

17

49-50

C

Ustálený elektrický prúd.

18

49-50

LC

Laboratórne cvičenie.

19

51

P

Magnetické pole vo vákuu a v látkach. Elektromagnetické pole.

20

51

C

Elektromagnetické pole.

21

51

LC

Laboratórne cvičenie.

 

 

Hodnotenie predmetu:

 

Cez semester na cvičeniach (A1+A2+B) :

 

Kontrolné práce (A1 + A2 ) - 32 bodov:

A1.Mechanika.  V 45. – 46. týždni. 6 bodov.

A2.Mechanika. Termodynamika. Elektrina a magnetizmus. V 50. – 51. týždni.  16 bodov.

 

Seminárna práca alebo odovzdané vypočítané príklady (B) - 10 bodov

 

Spolu za semester 32 bodov, z ktorých ¼ , čiže max. 8 bodov sa pripočíta s výsledkom semestrálnej skúšky.

 

Laboratórne cvičenia (C) – 18 bodov

-         povinné je zmeranie a odovzdanie protokolov z 6 laboratórnych úloh

-         za jeden protokol je možné získať maximálne 3 body

 

Podmienka udelenia zápočtu z predmetu:

 

-         získanie minimálne 20 bodov z počtu A1+A2+B+C= 50 bodov

 

Hodnotenie na skúške:

 

Forma skúšky je písomná  (losované zadania) (C)42 bodov

Zadanie obsahuje:

-         15 otázok vyžadujúcich stručnú odpoveď  - každá správna a úplná za 1 bod, t.j. spolu 15 bodov

-         3 otázky vyžadujúce vypracovanie – za správne a vyčerpávajúce vypracovanie 5 bodov, t.j. spolu 15 bodov

-         3 príklady, každý za 4 body, spolu 12 bodov.

 

Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať na skúške:  

Klasifikácia semestrálnej skúšky:

               91 – 100 %  ……..... 50 - 45 bodov ……………  A       (výborne)

               81 – 90 % ......…….. 44,5 - 40 bodov …………   B       (veľmi dobre)

               71 – 80 % ......…….. 39,5 - 35 bodov  ………...   C       (dobre)

               61 – 70 % ......…….. 34,5 - 30bodov ………….   D       (uspokojivo)

               51 – 60 % ....…….... 29,5 -25 bodov ………….   E        (dostatočne)

             menej ako 51 %   …..  24,5 bodov a menej ……     FX    (nedostatočne)

 

Konzultácie:

-         termíny po dohode s vyučujúcimi

 

Literatúra

1.      Krempaský J.: Fyzika, ALFA Bratislava 1982

2.      Hajko, V., Daniel-Szabó, J.: Základy fyziky. Veda, Bratislava 1980.

3.      Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava 1998

 

Nadväznosť na iné predmety a podmienenosť.

Predmet nadväzuje bezprostredne na matematické predmety I. a II.semestra, hlavne matematickú analýzu. Fyzikálne vedomosti a metódy získané štúdiom predmetu uplatní študent v celom rade predmetov všeobecného inžinierskeho základu a profilových predmetov.


 

  nahor