TESTOVÉ  OTÁZKY  NA  SKÚŠKU  Z  FYZIKY  I.

 

Zoznam základných pojmov, definícií a fyzikálnych zákonov, ktoré musí poslucháč ovládať na skúšku z fyziky. Podmienka postúpenia na ústnu skúšku – 13 správne zodpovedaných otázok z pätnástich.

 

Definujte nasledovné fyzikálne veličiny, resp. sformulujte fyzikálne zákony. V prípade vzorcov uvádzajte význam použitých symbolov. Vektorové veličiny označujte šípkami.

 

1.      Rýchlosť 

2.      Zrýchlenie 

3.      Uhlová rýchlosť 

4.      Uhlové zrýchlenie 

5.      Tangenciálne zrýchlenie

6.      Normálové zrýchlenie

7.      Súvis obvodovej a uhlovej rýchlosti

8.      Zákon zotrvačnosti

9.      Zákon sily

10.  Zákon akcie a reakcie

11.  Hybnosť 

12.  Impulz sily 

13.  Práca sily 

14.  Kinetická energia

15.  Potenciálna energia v homogénnom gravitačnom poli

16.  Výkon sily 

17.  Moment sily 

18.  Moment hybnosti 

19.  Sila zotrvačnosti

20.  Hmotný stred sústavy hmotných bodov (SHB) 

21.  Prvá veta impulzová pre SHB

22.  Druhá veta impulzová pre SHB

23.  Veta o pohybe hmotného stredu SHB

24.  Tuhé teleso 

25.  Moment zotrvačnosti SHB 

26.  Moment zotrvačnosti tuhého telesa 

27.  Steinerova veta

28.  Kinetická energia rotačného pohybu tuhého telesa

29.  Pohybové rovnice tuhého telesa

30.  Podmienky rovnováhy tuhého telesa

31.  Moment hybnosti rotujúceho telesa

32.  Izolovaná sústava HB 

33.  Zákony zachovania pre izolovanú SHB

34.  Sila šmykového trenia

35.  Newtonov gravitačný zákon

36.  Intenzita gravitačného poľa 

37.  Potenciálna energia v gravitačnom poli vzhľadom na nekonečno 

38.  Potenciál gravitačného poľa 

39.  Vzťah medzi intenzitou a potenciálom gravitačného  poľa

40.  Pohybová rovnica pre netlmený harmonický oscilátor (HO)

41.  Uhlová frekvencia netlmeného HO

42.  Závislosť výchylky HO od času

43.  Pohybová rovnica tlmeného HO

44.  Útlm HO 

45.  Rezonančná frekvencia HO

46.  Hookov zákon pre deformáciu v ťahu

47.  Hookov zákon pre deformáciu v šmyku

48.  Hydrostatický tlak 

49.  Archimedov zákon

50.  Rovnica kontinuity

51.  Bernoulliho rovnica

52.  Stavová rovnica pre ideálny plyn

53.  Rovnica pre adiabatický dej

54.  Adiabatický dej 

55.  Poissonova konštanta 

56.  Mayerova rovnica

57.  Kilomolové teplo za stáleho tlaku

58.  Kilomolové teplo za stáleho objemu

59.  Práca plynu

60.  Prvá veta termodynamická

61.  Vnútorná energia plynu 

62.  Teplo 

63.  Ekvipartičný teorém

64.  Entropia

65.  Účinnosť ideálneho tepelného stroja

66.  Druhá veta termodynamická

67.  Coulombov zákon (slovne aj vzorcom)

68.  Intenzita elektrického poľa (definícia)

69.  Potenciálna energia elektrostatického poľa vzhľadom na nekonečno (definícia)

70.  Potenciál elektrostatického poľa (definícia)

71.  Potenciál elektrostatického poľa vzhľadom na nekonečno (definícia)

72.  Tok intenzity elektrického poľa (definícia)

73.  Súvis intenzity a potenciálu elektrického poľa (vzorec)

74.  Gaussova veta pre elektrostatické pole (slovne aj vzorcom)

75.  Elektrické pole vo vnútri vodiča

76.  Kapacita vodiča (definícia)

77.  Kapacita sústavy dvoch vodičov (definícia)

78.  Kapacita doskového kondenzátora

79.  Energia nabitého kondenzátora

80.  Hustota energie elektrického poľa (vzorec)