SEMINÁR Z FYZIKY

 

 

Garant predmetu: RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

Typ predmetu: výberový

Semináre: PaedDr. Mgr. Peter Hockicko

 

Rozsah výučby: 0-2-0            Počet kreditov: 2

Forma ukončenia: zápočet

 

Časový a obsahový rozvrh:

 

Por.č.

Týždeň

Forma výučby

Obsah

1

39

S

Elektrostatické pole vo vákuu. Výpočty elektrostatických polí. Gaussova veta a jej aplikácie. Pohyb elektrického náboja v homogénnom elektrostatickom poli. Okrajové podmienky pre vektory intenzity a elektrickej indukcie na rozhraní dvoch dielektrík.

2

40

S

 Ustálený elektrický prúd. Ohmov zákon a Kirchhoffove zákony.

3

41

S

Magnetické pole. Biotov – Savartov – Laplaceov zákon a jeho aplikácie.

4

42

S

Maxwellove rovnice. Okrajové podmienky pre vektory magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa na rozhraní dvoch magnetík.

5

43

S

 Striedavé elektrické prúdy. Obvody striedavých prúdov.

6

44

S

Elektromagnetické vlny, Všeobecné riešenie vlnovej rovnice. Rovinná a sférická elektromagnetická vlna.

7

45

S

Optické javy na rozhraní dvoch dielektrík. Odraz a lom svetelnej vlny. Fresnelove vzťahy.

8

46

S

Využitie javov vlnovej opticky v praxi. Optika tenkých vrstiev.

9

47

S

Porovnanie viacerých formalizmov geometrickej optiky.

10

48

S

Kvantová optika. Lasery.

11

49

S

Bornova štatistická interpretácia vlnovej funkcie. Operátory v kvantovej mechanike.

12

50

S

Energetická  štruktúra atómov.

13

51

S

Prirodzená rádioaktivita. Zákon rádioaktívnych premien. Polčas rozpadu. Charakteristika rádioaktívneho žiarenia.

 

Hodnotenie predmetu:

 

Nesmie byť žiadna neospravedlnená neúčasť na seminároch, ospravedlnené neúčasti nad počet 3 sa v odôvodnených prípadoch nahrádzajú počítaním zadaných príkladov.

 

Kontrolné práce (A) -   10 + 10  bodov:

 

Seminárna práca (B) -   10  bodov:

-         téma seminárnej práce je v súlade s obsahom predmetu, vyberá si ju študent po konzultácii s vyučujúcim,

-         seminárna práca je spracovaná písomne v počte minimálne 4 strany formátu A4 bez hlavičky, riadkovanie 2, včítane obrázkov, prípadne grafov a diagramov. Alternatívou písomnej formy môže byť elektronická forma dokumentu vo formáte doc, pdf, html, odovzdaná na diskete alebo CD nosiči,

-         ďalšou formou seminárnej práce je 10 vyriešených a odovzdaných príkladov z preberanej problematiky 

-         seminárnu prácu je potrebné odovzdať dva týždne pred zápočtovým týždňom

 

Podmienka udelenia zápočtu z predmetu a získania kreditov:

 

-         získanie minimálne 13  bodov z počtu A+B  (maximálne 30 bodov)

 

Konzultácie:

-         po dohode s vyučujúcim

 

Literatúra

1.      Krempaský J.: Fyzika, ALFA Bratislava 1982

2.      Krupka F., Kalivoda L.: Fyzika, SNTL/ALFA, 1989

3.      Beiser A.: Úvod do modernej fyziky, Academia, 1975

4.      Feynman a kol.: Feynmanove prednášky z fyziky III. diel, ALFA Bratislava 1985

5.      Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava 1998

 

Nadväznosť na iné predmety a podmienenosť.

Predmet nadväzuje bezprostredne na matematické predmety I. a II. semestra, hlavne matematickú analýzu. Vedomosti a zručnosti z predmetu uplatní študent v predmete Fyzika II, ako aj v celom rade predmetov všeobecného inžinierskeho základu a odbornej špecializácie vo všetkých ročníkoch.


  nahor