Zoznam základných pojmov z fyziky II

Prednášajúci: Prof. RNDr. Peter Bury, CSc., Doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.

 1. Napíšte a vysvetlite Coulombov zákon!
 2. Definujte vektor intenzity elektrického poľa! Vyjadrite princíp superpozície!
 3. Definujte elektrický potenciál v danom mieste! Vyjadrite súvis medzi intenzitou a potenciálom!
 4. Ako je definované elektrické napätie medzi dvoma miestami?
 5. Napíšte Gaussovu vetu pre elektrické pole! Situáciu ilustrujte na obrázku a príkladom.
 6. Aká je intenzita a potenciál vo vnútri a na povrchu vodivého telesa, vloženého do elektrostatického poľa?
 7. Čo je polarizácia dielektrika (jav)? Aké druhý polarizácie poznáme? Ako je definovaný vektor polarizácie?
 8. Ako je definovaný vektor elektrickej indukcie? Čomu sa rovná jeho tok uzavretou plochou?
 9. Ako je definovaná kapacita vodiča? Čo sú to kondenzátory?
 10. Vyjadrite energiu nabitého kondenzátora!
 11. Čo je a čomu sa rovná hustota energie v elektrickom poli?
 12. Definujte intenzitu elektrického prúdu a vektor prúdovej hustoty!
 13. Ako je definované elektromotorické napätie?
 14. Definujte pojem elektromotorické napätie, napíšte Kirchhoffove zákony!
 15. Napíšte Ohmov zákon v diferenciálnom tvare.
 16. Vyjadrite vzťahom prácu a výkon elektrického prúdu. Jouleov zákon v diferenciálnom tvare.
 17. Vyjadrite prvý a druhý Faradayov zákon o elektrolýze! Definujte pH faktor!
 18. Napíšte výraz pre vektor sily pôsobiacej na náboj a na element prúdovodiča v magnetickom poli!
 19. Vyjadrite Biotov-Savartov zákon, nakreslite obrázok ilustrujúci situáciu!
 20. Napíšte výraz pre silu a moment sily, pôsobiacej na uzavretý prúdovodič!
 21. Definujte vektor magnetizácie a vektor intenzity mag. poľa!
 22. Čo hovorí zákon celkového prúdu?
 23. Definujte magnetický indukčný tok, nakreslite obrázok ilustrujúci situáciu!
 24. Charakterizujte diamagnetizmus a paramagnetizmus atómov.
 25. Popíšte hysteréznu slučku.
 26. Vyjadrite indukované elektromotorické napätie a) v neuzavretom vodiči b) v uzavretom vodiči!
 27. Definujte koeficient vlastnej a vzájomnej indukčnosti!
 28. Vyjadrite energiu mag. poľa prúdovodiča! Aká je hustota energie v mag. poli?
 29. Napíšte Maxwellove rovnice a pomocné materiálové vzťahy!
 30. Uveďte základné veličiny, charakterizujúce rovinnú elektromagnetickú vlnu!
 31. Napíšte výraz pre hustotu energie a hustotu toku energie v elektromagnetickej vlne!
 32. Napíšte základné zákony geometrickej optiky! Čo hovorí princíp extremálnej optickej dráhy?
 33. Čo rozumieme pod optickou dráhou? Ako sú definované indexy lomu?
 34. Napíšte zobrazovaciu rovnicu tenkej šošovky! Čo sú ohniská, čo je ohnisková vzdialenosť?
 35. Definujte uhlové a priečne zväčšenie pre optickú sústavu!
 36. Na obrázku znázornite chod lúčov v mikroskope a v ďalekohľade!
 37. Ktoré sú základné fotometrické veličiny? Popíšte činnosť oka.
 38. Čo je vlnoplocha, čo hovorí Huyghensov - Fresnelov princíp?
 39. Čo je koherencia dvoch svetelných vlnení? Kedy môžeme pozorovať ich interferenciu?
 40. Aké podmienky musia splňovať dráhový a fázový rozdiel, aby pri interferencii vznikli maximá, resp. minimá.
 41. Aké sú podmienky interferenčných, resp. ohybových maxím a miním na planparalelnej vrstve, na štrbine a na mriežke?
 42. Napíšte Stefan-Boltzmannov zákon a Wienov posuvný zákon pre žiarenie čierneho telesa!
 43. Čo hovorí Planckova hypotéza? Napíšte Planckov vyžarovací zákon.
 44. Nakreslite graf závislosti monochromatickej hustoty energie žiarenia čier. telesa od frekvencie (vln. dĺžky)!
 45. Čo sú fotóny, napíšte vzťah pre energiu a hybnosť fotónu?
 46. Napíšte základnú rovnicu pre vonkajší fotoelektrický jav! Čo je výstupná práca elektrónov z kovu?
 47. Napíšte vzťah pre zmenu vlnovej dĺžky pri Comptonovom jave!
 48. Popíšte vznik a základné vlastnosti rontgenového žiarenia.
 49. Napíšte De Broglieovu vlnovú funkciu pre voľnú časticu ! Od čoho závisí vlnový vektor a frekvenia vlny?
 50. Napíšte Schrodingerovu rovnicu a rovnicu pre vlastné hodnoty energie častice v potenciálovom poli!
 51. Napíšte vzťah vyjadrujúci princíp neurčitosti pre súradnicu a hybnosť. Čo sú neurčitosti daných veličín?
 52. Aké hodnoty energie môže nadobúdať harmonický oscilátor? Nakreslite graf niekoľko vln. funkcií!
 53. Aké kvantovanie platí pre z-ovú zložku momentu hybnosti a pre jeho veľkosť?
 54. Ktoré kvantové čísla určujú stav elektrónu v atóme vodíka, ako sú nimi určené príslušné veličiny?
 55. Čo hovoria Bohrove postuláty?
 56. Uveďte vzťahy pre niekoľko prvých sérií spektrálnych čiar vznikajúcich pri prechodoch elektrónov v atóme vodíka!
 57. Ktoré hodnoty vlastného (spinového) momentu hybnosti môže mať elektrón, uveďte z-ovú zložku i veľkosť!
 58. Čo hovorí Pauliho princíp? Uveďte schému zapĺňania elektrónových stavov pre niekoľko atómov s najnižším atómovým číslom (do 21).
 59. Aké sú základné modely jadra atómu? Čo sú to izotopy?
 60. Čo predstavuje väzobná energia jadra? Aké hodnoty môže nadobúdať?
 61. Napíšte zákon radioaktívnej premeny. Čo je to polčas premeny?
 62. Čo rozumieme pod rádioaktivitou? Charakterizujte a, b a g premenu jadier.
 63. Na obrázku znázornite a porovnajte schému energetických hladín-pásiem pre prípad kovu, polovodiča a izolantu! Čo je šírka zakázaného pásu?
 64. Od čoho závisí kontaktný rozdiel potenciálov pri styku dvoch kovov? Znázornite na obr.!
 65. Popíšte termoelektrické javy. Čo je to termoemisia?
 66. Čo sú donory a akceptory? Čo je polovodič typu n (typu p)?
 67. Nakreslite energetickú schému kontaktu kov-polovodič a p-n priechodu a) bez vonk. napätia b) s vonkajším napätím.
 68. Čo predstavujú energie Ec, Ev, Eg, ED, EA v rámci pásmovej štruktúry polovodiča?
 69. Aké sú hlavné fázy činnosti laseru?