ZOZNAM ZÁKLADNÝCH POJMOV A VZŤAHOV Z FYZIKY 1

 

 

Odbory: Elektro

Predmet: Fyzika I

Prednášajúci: Prof. RNDr. Peter BURY, CSc., Doc. Ing. Igor JAMNICKÝ, CSc.

 

V tejto časti písomnej skúšky uveďte len požadované definície, vzťahy, alebo zákony. Nie je potrebné odvodzovanie alebo zdôvodňovanie uvedených tvrdení. Vysvetlite význam každého symbolu, vektory označujte príslušným symbolom. Skalárny alebo vektorový súčin dôsledne vyznačte. V prípade nedodržania týchto pravidiel nie je možné uznať odpoveď za správnu!

 

1.      Definujte skalárny a vektorový súčin dvoch vektorov. Definujte veľkosť vektora a vyjadrite pomocou zložiek.

2.      Aké súradnicové sústavy vo fyzike používame a akými súradnicami v nich určujeme polohu hmotného bodu? Ktoré sú základné, vedľajšie a odvodené jednotky používané vo fyzike?

3.      Definujte vektory rýchlosti a zrýchlenia.

4.      Definujte vektory uhlovej rýchlosti a uhlového zrýchlenia.

5.      Vyjadrite rýchlosť a zrýchlenie pre všeobecný prípad pohybu bodu po kružnici.

6.      Napíšte vzťah, vyjadrujúci rozklad zrýchlenia na tangenciálnu a normálovú zložku!

7.      Sformulujte Newtonove pohybové zákony.

8.      Definujte impulz sily a hybnosť, vyjadrite ich vzájomný súvis.

9.      Definujte prácu sily, definujte kinetickú energiu.

10.  Ako sú definované výkon a účinnosť?

11.  Definujte moment sily a moment hybnosti.

12.  Napíšte Galileiho transformáciu a odpovedajúci zákon skladania rýchlostí.

13.  Napíšte Lorentzove transformácie.

14.  Čo rozumiete pod kontrakciou dĺžky a dilatáciou času?

15.  Napíšte vzťah pre sčítanie rýchlosti v špeciálnej teórii relativity.

16.  Charakterizujte časopriestor. Aké hodnoty môže nadobúdať priestorovo-časová odľahlosť?

17.  Aké sú dôsledky Lorentzových transformácií na dynamické veličiny (hybnosť, energia)?

18.  Napíšte Newtonov gravitačný zákon. Definujte vektor intenzity gravitačného poľa!

19.  Definujte potenciálnu energiu v gravitačnom poli. Definujte potenciál v gravitačnom poli!

Ako je definované konzervatívne pole.

20.  Vyjadrite vzťah intenzity a potenciálu gravitačného poľa! Vyjadrite princíp superpozície pre gravitačné pole!

21.  Vyjadrite tok vektora intenzity gravitačného poľa uzavretou plochou!

22.  Ako je definovaný hmotný stred sústavy hmotných bodov?

23.  Napíšte pohybové  rovnice pre sústavu hmotných bodov (prvá a druhá veta impulzová).

24.  Uveďte definíciu ťažiska. Čo hovoria  vety o ťažisku.

25.  Definujte moment zotrvačnosti . Napíšte Steinerovu vetu.

26.  Napíšte podmienky rovnováhy tuhého telesa!

27.  Vyjadrite kinetickú energiu pre všeobecný prípad pohybu tuhého telesa!

28.  Napíšte pohybovú rovnicu pre otáčanie tuhého telesa okolo pevnej osi účinkom vonkajších momentov!

29.  Napíšte pohybovú rovnicu pre netlmený harmonický oscilátor! Napíšte všeobecné riešenie!

30.  Napíšte pohybovú rovnicu pre tlmený harmonický oscilátor! Napíšte rovnicu popisujúcu kmity tlmeného harmonického oscilátora. Definujte logaritmický dekrement útlmu!

31.  Napíšte pohybovú rovnicu pre tlmený harmonický oscilátor s vynútenými kmitmi. Kedy je oscilátor v rezonancii?

32.  Napíšte definície relatívneho predĺženia, relatívneho priečneho skrátenia, relatívneho posunutia!

33.  Aké kryštalografické sústavy poznáte? Charakterizujte jednotlivé druhy väzieb v tuhých látkach.

34.  Definujte ťahové a šmykové napätia! Napíšte Hookov zákon pre ťahové a pre šmykové namáhanie!

35.  Napíšte základné zákony hydrostatiky.

36.  Napíšte základné rovnice popisujúce prúdenie kvapaliny.

37.  Akým vzťahom je daná sila odporu pri pohybe telesa v kvapaline? Charakterizujte vnútorné trenie.

38.  Ako je definovaný koeficient povrchového napätia, aké podmienky splňuje na rozhraní troch skupenstiev?

39.  Napíšte vlnovú rovnicu (jednorozmerný prípad) akustických vĺn a napíšte jej všeobecné riešenie!

40.  Ktoré veličiny charakterizujú rovinnú harmonickú vlnu, ako sú definované?

41.  Napíšte stavovú rovnicu ideálneho plynu. Ktoré sú ďalšie základné zákony ideálneho plynu?

42.  Definujte počet stupňov voľnosti molekuly! Čo hovorí ekvipartičný teorém?

43.  Napíšte stavovú rovnicu reálneho plynu. Čo je to kritická teplota?

44.  Aké prenosové javy poznáte? Ako je definovaný vektor hustoty tepelného toku? Čo hovorí Fickov difúzny zákon?

45.  Akými vzťahmi je popísaná teplotná rozťažnosť látok?

46.  Definujte pojem tepla! Definujte tepelné kapacity pri stálom objeme a stálom tlaku.

47.  Ako sú definované tepelné kapacity, merná tepelná kapacita a skupenské teplo?

48.  Napíšte Mayerovu rovnicu.

49.  Napíšte základné termodynamické zákony (vety)!

50.  Vyjadrite súvis prírastku entropie s dodaným teplom (termodynamickú definíciu entropie) a jednotku v SI!

51.  Napíšte termodynamickú definíciu teploty!

52.  Definícia entropie pre nerovnovážne stavy. Vyjadrite zákon o narastaní entropie!

53.  Charakterizujte adiabatický dej. Napíšte Poissonovu rovnicu pre adiabatický dej.

54.  Určte prácu a zmenu vnútornej energie pri izotermickom, izobarickom, izochorickom a adiabatickom deji.

55.  Čo je Carnotov cyklus, aká práca sa pri ňom vykonáva a čomu sa rovná jeho účinnosť?

56.  Aká je maximálna (ideálna) účinnosť tepelného stroja?

57.  Napíšte základné zákony hydrostatiky.

58.  Napíšte základné rovnice popisujúce prúdenie kvapaliny.

59.  Akým vzťahom je daná sila odporu pri pohybe telesa v kvapaline?