ZOZNAM ZÁKLADNÝCH POJMOV A VZŤAHOV

 

 

Odbory: F-PEDaS (ŠPZ)

Predmet: Fyzika

Prednášajúci: Prof. RNDr. Peter BURY, CSc.

 

V tejto časti písomnej skúšky uveďte len požadované definície, vzťahy, alebo zákony. Uveďte tiež jednotky, v ktorých sa definované veličiny vyjadrujú. Nie je potrebné odvodzovanie alebo zdôvodňovanie uvedených tvrdení. Vysvetlite význam každého symbolu, vektory označujte príslušným symbolom. Skalárny alebo vektorový súčin dôsledne vyznačte. V prípade nedodržania týchto pravidiel nie je možné uznať odpoveď za správnu!

 

1.      Definujte skalárny a vektorový súčin dvoch vektorov. Definujte veľkosť vektora a vyjadrite pomocou zložiek.

2.      Aké súradnicové sústavy vo fyzike používame a akými súradnicami v nich určujeme polohu hmotného bodu? Ktoré sú základné, vedľajšie a odvodené jednotky používané vo fyzike?

3.      Definujte vektory rýchlosti a zrýchlenia.

4.      Definujte vektory uhlovej rýchlosti a uhlového zrýchlenia.

5.      Vyjadrite rýchlosť a zrýchlenie pre všeobecný prípad pohybu bodu po kružnici.

6.      Popíšte vzťahmi vodorovný a šikmý vrh.

7.      Sformulujte Newtonove pohybové zákony.

8.      Definujte impulz sily a hybnosť, vyjadrite ich vzájomný súvis.

9.      Definujte prácu sily, definujte kinetickú energiu.

10.  Ako sú definované výkon a účinnosť?

11.  Definujte moment sily a moment hybnosti.

12.  Napíšte Newtonov gravitačný zákon. Definujte vektor intenzity gravitačného poľa!

13.  Definujte potenciálnu energiu v gravitačnom poli. Definujte potenciál v gravitačnom poli!

14.  Ako je definovaný hmotný stred sústavy hmotných bodov?

15.  Napíšte pohybové  rovnice pre sústavu hmotných bodov (prvá a druhá veta impulzová).

16.  Uveďte definíciu ťažiska.

17.  Definujte moment zotrvačnosti . Napíšte Steinerovu vetu.

18.  Napíšte podmienky rovnováhy tuhého telesa!

19.  Napíšte pohybovú rovnicu pre otáčanie tuhého telesa okolo pevnej osi.

20.  Vyjadrite kinetickú energiu pre všeobecný prípad pohybu tuhého telesa (postupný a otáčavý).

21.  Napíšte definície relatívneho predĺženia, relatívneho priečneho skrátenia, relatívneho posunutia!

22.  Definujte ťahové a šmykové napätia! Napíšte Hookov zákon pre ťahové a pre šmykové namáhanie!

23.  Napíšte základné zákony hydrostatiky.

24.  Napíšte základné rovnice popisujúce prúdenie kvapaliny.

25.  Akým vzťahom je daná sila odporu pri pohybe telesa? Charakterizujte trenie.

26.  Napíšte stavovú rovnicu ideálneho plynu. Ktoré sú ďalšie základné zákony ideálneho plynu?

27.  Charakterizujte izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický dej. Napíšte ich rovnicami.

28.  Definujte počet stupňov voľnosti molekuly! Čo hovorí ekvipartičný teorém?

29.  Napíšte stavovú rovnicu reálneho plynu.

30.  Akými vzťahmi je popísaná teplotná rozťažnosť látok?

31.  Definujte pojem tepla.

32.  Ako sú definované tepelné kapacity, merná tepelná kapacita a skupenské teplo?

33.  Napíšte Mayerovu rovnicu.

34.  Napíšte základné termodynamické zákony (vety).

35.  Napíšte a vysvetlite Coulombov zákon.

36.  Definujte vektor intenzity elektrického poľa! Vyjadrite princíp superpozície.

37.  Definujte elektrický  potenciál v danom mieste. Vyjadrite súvis medzi intenzitou a potenciálom.

38.  Ako je definované  elektrické napätie medzi dvoma miestami?

39.  Aká je intenzita a potenciál vo vnútri a na povrchu vodivého telesa, vloženého do elektrostatického poľa?

40.  Čo je polarizácia dielektrika (jav) ? Ako je definovaný vektor polarizácie?

41.  Ako je definovaná kapacita vodiča? Čo sú to kondenzátory?

42.  Definujte elektrický prúd a vektor prúdovej hustoty.

43.  Napíšte Kirchhoffove zákony.

44.  Napíšte Ohmov zákon v diferenciálnom tvare.

45.  Vyjadrite vzťahom prácu a výkon elektrického prúdu. Čo hovorí Jouleov zákon.

46.  Ako vzniká magnetické pole?

47.  Napíšte výrazy pre vektor sily pôsobiacej na elektrický náboj a na element prúdovodiča v magnetickom poli!

48.  Definujte vektor magnetizácie!

49.  Charakterizujte diamagnetizmus a paramagnetizmus atómov.

50.  Popíšte hysteréznu slučku.

51.  Vyjadrite indukované elektromotorické napätie.

52.  Napíšte základné zákony  geometrickej optiky.

53.  Čo rozumieme pod optickou dráhou? Ako sú definované indexy lomu?

54.  Napíšte zobrazovaciu rovnicu tenkej šošovky! Čo sú ohniská a čo je ohnisková vzdialenosť?

55.  Definujte  uhlové a priečne zväčšenie pre optickú sústavu.

56.  Na obrázku  znázornite chod lúčov v mikroskope a v ďalekohľade.

57.  Čo sú  fotóny, napíšte vzťah pre energiu a hybnosť fotónu?

58.  Napíšte Stefan-Boltzmannov zákon a  Wienov  posuvný zákon pre žiarenie čierneho telesa.

59.  Napíšte základnú rovnicu pre vonkajší  fotoelektrický  jav! Čo je výstupná práca elektrónov z kovu? 

60.  Čo hovoria Bohrove postuláty?

61.  Aké sú základné modely jadra  atómu? Čo sú to izotopy?

62.  Čo predstavuje väzobná energia jadra?

63.  Napíšte zákon radioaktívnej premeny. Čo je to polčas premeny?

64.  Čo rozumieme pod rádioaktivitou? Charakterizujte a, b a g premenu jadier.