Otázky ku skúške z Fyziky

pre odbory PEDaS (ŠPZ)

 

Prednášajúci: Prof. RNDr. Peter BURY, CSc.

 

1)      Čo je predmetom skúmania fyziky a aký je význam štúdia fyziky pre technikov? Ako je tvorená sústava jednotiek SI, ktoré sú jej základné a doplnkové jednotky, aká je tvorba odvodených jednotiek a ktoré sú vedľajšie jednotky? Aké sú skalárne a vektorové fyzikálne veličiny?

 

2)      Vysvetlite predstavy klasickej fyziky o priestore a čase, pojem relatívneho pohybu a pojem vzťažnej sústavy. Ako určujeme polohu bodu v priestore, aký je súvis polohového vektora so súradnicami v súradných sústavách?

 

3)      Ako zavádzame pojem vektora okamžitej rýchlosti a zrýchlenia? Ako rozdeľujeme pohyby podľa trajektórie a podľa časových zmien rýchlosti? Popíšte priamočiare pohyby skalárnymi funkciami rýchlosti a zrýchlenia.

 

4)      Ako zavádzame pojem uhlovej rýchlosti, uhlovej dráhy a uhlového zrýchlenia, ako sú definované tieto veličiny ako vektory? Aký je matematický popis pohybu po kružnici?

 

5)      Aké sú základné zákonitosti silového pôsobenia (Newtonove pohybové zákony) a ako zavádzame pojem sily? Čo platí pre skladanie a rozklad síl? Napíšte pohybovú rovnicu a naznačte postup jej riešenia pre rôzny typy síl.

 

6)      Aké druhy silového pôsobenia podľa povahy síl rozlišujeme? Popíšte sily zotrvačnosti, reakcie, trenia a odpor prostredia.

 

7)      Ako sú definované hybnosť a impulz sily a ako spolu súvisia? Čo hovorí zákon zachovania hybnosti izolovanej sústavy, uveďte príklady. Ako definujeme moment sily a moment hybnosti?

 

8)      Ako definujeme mechanickú prácu a výkon? Čo je to účinnosť? Akým vzťahom je daná kinetická energia pohybujúceho sa hmotného bodu?

 

9)      Charakterizujte gravitačné pole. Čo hovorí zákon všeobecnej gravitácie? Ako je daná práca a ako je definovaná potenciálna energia v gravitačnom poli? Čo hovorí zákon zachovania mechanickej energie?

 

10)  Ako definujeme intenzitu a potenciál gravitačného poľa? Ako popisujeme gravitačné pole pomocou týchto veličín? Vysvetlite princíp superpozície polí.

 

11)  Popíšte pohyb hmotného bodu v homogénnom a centrálnom gravitačnom poli. Popíšte šikmý, vodorovný a zvislý vrh. Čo hovoria Keplerove zákony? Popíšte slnečnú sústavu a pohyb družíc.

 

12)  Ako je definovaný hmotný stred sústavy hmotných bodov? Charakterizujte postupný a otáčavý pohyb sústavy. Čo rozumieme pod dokonale tuhým telesom? Ako je definované ťažisko telesa? Ako skladáme sily pôsobiace na teleso? Aké sú podmienky rovnováhy telesa?

 

13)  Popíšte otáčania tuhého telesa okolo pevnej osi. Aká je kinetická energia rotujúceho telesa? Vysvetlite pojem momentu zotrvačnosti a obsah Steinerovej vety. Aká je pohybová rovnica pre rotujúce teleso.

 

14)  Charakterizujte ideálnu kvapalinu. Ktoré sú základné rovnice hydrostatiky a čo hovoria? Popíšte prúdenie kvapaliny. Čo hovorí rovnica spojitosti a Bernoulliho rovnica?

 

15)  Charakterizujte štruktúru tuhých látok (amorfné a kryštalické látky). Využitím Hookových zákonov popíšte elastické vlastnosti látok.

 

16)  Charakterizujte tepelný pohyb častíc v látkach. Ako zavádzame pojem teploty? Ktoré vlastnosti látok využívame na jej meranie? Popíšte tepelnú rozťažnosť látok. Charakterizujte pojem tepla. Čo hovorí kalorimetrická rovnica?

 

17)  Odvoďte vzťah pre tlak plynu na stenu nádoby. Čo hovorí stavová rovnica pre ideálny plyn? Aké ďalšie zákony popisujú vlastnosti ideálneho plynu?

 

18)  Charakterizujte dej izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický. Aká je stavová rovnica reálneho plynu?

 

19)  Ako je definovaná práca a zmena vnútornej energie plynu? Vysvetlite obsah I. vety termodynamickej. Ako sú definované tepelné kapacity a merné teplo pri konštantnom tlaku a konštantnom objeme? Čo hovorí Mayerova rovnica?

 

20)  Vysvetlite základné pojmy a zákony elektrostatiky (elektrický náboj, Coulombov zákon, intenzita a potenciál elektrického poľa, práca v  elektrostatickom poli, napätie,...). Čo hovorí princíp superpozície polí.

 

21)  Ako sa správa vodič v elektrostatickom poli? Aké je pole vo vnútri a na povrchu vodiča? Ako definujeme kapacitu vodiča? Čo sú to kondenzátory a ako ich môžeme radiť?

 

22)  Ako sa správa dielektrikum v elektrostatickom poli? Vysvetlite polarizáciu dielektrika. Ako definujeme vektor polarizácie a vektor elektrickej indukcie. Aká je mikrofyzikálna podstata polarizácie?

 

23)  Ako vzniká elektrický prúd a ako definujeme veľkosť elektrického prúdu? Ako zavádzame vektor prúdovej hustoty a ako tento súvisí s rýchlosťou pohybu nábojov?

 

24)  Čo hovorí Ohmov zákon? Čo hovorí Jouleov zákon? Čomu sa rovná práca elektrického prúdu? Aký majú tvar a kde sa využívajú Kirchhoffove zákony? Ako sú definované práca a výkon elektrického prúdu?

 

25)  Ako vzniká magnetické pole? Ako je definované vektor magnetickej indukcie? Ako pôsobí magnetické pole na prúdovodič – Ampérov zákon.

 

 

26)  Ako sa uplatňuje vplyv elementárnych (atomárnych a molekulárnych) prúdov na magnetické pole? Ako zavádzame vektory magnetizácie a intenzity magnetického poľa? Ako rozdeľujeme látky podľa ich magnetických vlastností?

 

27)  Vysvetlite jav elektromagnetickej indukcie? Čo hovorí Faradayov zákon pre indukované elektromagnetické napätie?

 

28)  Popíšte vznik striedavého elektrického napätia. Aká je okamžitá hodnota striedavého prúdu a napätia. Ako usmerňujeme a ako transformujeme striedavé elektrické napätie? Ako je daný výkon striedavého napätia?

 

29)  Aká je fyzikálna podstata svetla? Charakterizujte svetlo ako elektromagnetické vlnenie. Charakterizujte svetlo ako žiarenie. Aké je spektrum žiarenia? Čo hovorí zákon odrazu a lomu? Čo hovorí Fermatov princíp?

 

30)  Vysvetlite princíp zobrazovania základnými zobrazovacími sústavami (zrkadlá, šošovky). Popíšte princíp zobrazovania optickými prístrojmi (oko, okulár, objektív, lupa, mikroskop, ďalekohľad).

 

31)  Čo rozumieme pod pojmom absolútne čierneho telesa? Akými zákonmi je popisované jeho vyžarovanie? Čo hovorí Planckova hypotéza? Vysvetlite fotoelektrický jav. Ako vzniká röntgenové žiarenie a popíšte jeho základné vlastnosti.

 

32)  Aký bol vývoj teórie atómu a elektrónového obalu? Charakterizujte planetárny model atómu, v čom spočíval jeho neúspech? Aké sú základné myšlienky Bohrovho modelu atómu vodíka?

 

33)  Aké sú základné vlastnosti charakteristiky atómu jadra, väzbová energia a podmienky stability jadier? Aké druhy prirodzeného rádioaktívneho žiarenia poznáte? Aké sú jeho vlastnosti a ako prebieha rádioaktívna premena?

 

 

Literatúra:

 

1.      V. Hajko, J. Daniel Szabo: Základy fyziky, Veda 1983

2.      F. Krupka, L. Kalivoda: Fyzika, SNTL/ALFA 1989

3.      I. Baják, Chavrunjak: Fyzika, EDIS 1987

4.      V. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA 1983

5.      A. Beiser: Úvod do modernej fyziky, Academia 1975

6.      J. Krempaský: Fyzika, ALFA 1983

7.      Z. Horák, F. Krupka: Fyzika, SNTL/ALFA 1982