TEORETICKÉ OTÁZKY Z FYZIKY 1

 

Odbory: Elektro

Predmet: Fyzika I

Prednášajúci: Prof. RNDr. Peter BURY, CSc., Doc. Ing. Igor JAMNICKÝ, CSc.

 

V tejto časti skúšky je potrebné odvodiť požadované tvrdenia resp. vzťahy vychádzajúce z iných platných vzťahov alebo zákonov. Vysvetlite použité symboly. Vektory označujte šípkou nad písmenom, dôsledne vyznačte skalárny a vektorový súčin.

 

 

1.      Odvoďte vzťah, vyjadrujúci rozklad zrýchlenia na zložku tangenciálnu a dostredivú!

2.      Odvoďte vzťahy pre vodorovný a šikmý vrh.

3.      Ukážte, že impulz sily je rovný celkovej zmene hybnosti!

4.      Dokážte, že zmena kinetickej energie je rovná práci pôsobiacich síl!

5.      Dokážte platnosť prvej a druhej vety impulzovej!

6.      Dokážte vety o ťažisku!

7.      Dokážte platnosť Steinerovej vety pre moment zotrvačnosti!

8.      Odvoďte rovnicu pre reaktívny pohyb (Ciolkovského rovnicu)!

9.      Odvoďte výraz pre celkovú kinetickú energiu rotujúceho telesa!

10.  Odvoďte vzťah medzi intenzitou a potenciálom gravitačného poľa!

11.  Odvoďte vzťah pre prácu v gravitačnom poli!

12.  Nájdite riešenie pohybovej rovnice pre tlmený kmitavý pohyb!

13.  Odvoďte vzťah pre energiu deformovaného telesa!

14.  Napíšte všeobecné riešenie jednorozmernej vlnovej rovnice a ukážte, že vyhovuje danej rovnici!

15.  Odvoďte Lorentzove transformácie!

16.  Odvoďte vzťah pre tlak plynu na stenu nádoby!

17.  Odvoďte výraz pre vnútornú energiu ideálneho plynu!

18.  Odvoďte Mayerov vzťah!

19.  Odvoďte rovnicu adiabaty (Poissonovu rovnicu)!

20.  Odvoďte výraz pre prácu plynu pri izotermickej, adiabatickej a izobarickej expenzii!

21.  Odvoďte vzťah pre účinnosť Carnotovho cyklu!

22.     Odvoďte Bernoulliho rovnicu.