Matematika vo fyzike

Goniometria

 

 

 

 

 

 

Cosinusováveta     

                                   

 

Sinusová veta         

                                         


 

    

                                                                

 

Taylorov rozvoj

 

 


Niektoré derivácie                                  Niektoré neurčité integrály

                                                                (s presnosťou do konštanty)


                                  

                                    

                                          

                     

                       

                    

 

 

Operácie s vektormi

 

Násobenie vektora skalárom   

Ak   , potom    je vektor v smere vektora , veľkosť ktorého je   krát väčšia ako veľkosť vektora :         .

 

 Ak   , potom    je vektor opačne orientovaný ako vektor , a jehoveľkosť je   krát väčšia ako veľkosť vektora :        .  

Jednotkový vektor  v smere vektora :  

,  potom

Skalárny súčin vektorov   a  , zvierajúcich uhol   je skalár

                       

 

Vektorový súčin vektorov   a  , zvierajúcich uhol    je vektor    ,  

 je jednotkový vektor (),  kolmý na vektor aj na vektor

                            

 

Dvojitý vektorový súčin    

 

Predstavenie vektora pomocou súradnic

a jednotkových vektorov v smere súradnicových osí 

 

 

 

 


  nahor