Odporúčané príklady ku skúške z fyziky II

Prednášajúci: Prof. RNDr. P. BURY, CSc., Doc. I. JAMNICKÝ, CSc.

Téma prednášky Riešené Neriešené

Elektrostatické pole 506, 510, 520, 523, 525, 529, 532 537, 542, 551, 552, 555, 581
Elektrický prúd 601, 602, 603, 605, 608, 609, 610 631, 638, 640, 643, 646, 648, 654, 657
Stacionárne magnetické pole. Magnetické pole v látkovom prostredí 670, 671, 673, 679, 681, 690, 694 701, 703, 709, 714, 735
Elektromagnetická indukcia. Elektromagnetické pole 686, 754, 765 719, 727, 783, 787, 793
Vlnová optika. Základy aplikovanej optiky 880, 881, 885, 827, 831, 837 895, 896, 902, 906, 848, 864, 870
Korpuskulárne vlastnosti žiarenia. Základy kvantovej fyziky 931, 935, 946 957, 967, 960, 961, 968
Fyzika atómového obalu. Niektoré problémy fyziky tuhých látok 976, 977, 979, 990, 991, 999 984, 985, 1005, 1006, 1007, 1019

Literatúra:

Hajko: FYZIKA V PRÍKLADOCH, Alfa, 1988 (1983)