Zadania semestrálnych prác
a
príkladov na výpočtové cvičenia v prípade neprítomnosti


Nikdy neviete, čo dokážete, kým to neskúsite!

Adams

Zadanie informácii

Priezvisko:*
Meno:*
Email:
Krúžok: *
Poznámka:
* povinné údaje

Ak ste si vybrali zadanie a označili políčko vedľa, kliknite sem na tlačidlo

Počet voľných zadaní je 137.
1Semestrálne práce z Elektrofyziky: Základné pojmy z fyziky obsadené
2Sústava jednotiek SI obsadené
3Kinematika hmotného bodu, sústavy hmotných bodov, tuhého telasa obsadené
4Druhy pohybov (podľa trajektórie, rýchlosti, v homogénnom tiažovom poli Zeme) obsadené
5Newtonove zákony
6Pohybová rovnica
7Fyzikálne polia, gravitačné pole Zeme
8Kmity a vlny obsadené
9Rezonancia v praxi obsadené
10Termodynamika obsadené
11Tepelné stroje a motory obsadené
12Jav elektrostatickej indukcie a jeho využitie v praxi obsadené
13Elektromagnetická indukcia a jej využitie obsadené
14Ako vnímame farby obsadené
15Duálna povaha svetla obsadené
16Galéria fyzikov a ich prínos k rozvoju vedy
17História objavov a vynálezov
18Meranie času
19Tvorba fyzikálnych modelov
20Tvorba testov
21riešenie príkladov z Hajka č. 26, 286, 466
22 - || - č. 28, 287, 465
23 - || - č. 45, 288, 464
24 - || - č. 50, 289, 463
25 - || - č. 55, 292, 462
26 - || - č. 60, 293, 371
27 - || - č. 61, 295, 442
28 - || - č. 62, 296, 441
29 - || - č. 93, 297, 440
30 - || - č. 94, 298, 439
31 - || - č. 95, 300, 438
32 - || - č. 97, 301, 437
33 - || - č. 98, 302, 436
34 - || - č. 101, 304, 435
35 - || - č. 104, 305, 432
36 - || - č. 105, 307, 431
37 - || - č. 107, 308, 430
38 - || - č. 108, 309, 429
39 - || - č. 112, 310, 428
40 - || - č. 115, 330, 427
41 - || - č. 116, 331, 425
42 - || - č. 118, 332, 424
43 - || - č. 194, 333, 498
44 - || - č. 193, 334, 497
45 - || - č. 190, 335, 496
46 - || - č. 189, 336, 495
47 - || - č. 188, 338, 494
48 - || - č. 180, 365, 493
49 - || - č. 178, 339, 492
50 - || - č. 177, 340, 491
51 - || - č. 176, 341, 480
52 - || - č. 175, 342, 479
53 - || - č. 174, 346, 478
54 - || - č. 172, 347, 477
55 - || - č. 171, 350, 476
56 - || - č. 170, 351, 475
57 - || - č. 168, 352, 474
58 - || - č. 166, 354, 473
59 - || - č. 165, 355, 472
60 - || - č. 164, 356, 471
61 - || - č. 162, 357, 470
62 - || - č. 157, 360, 469
63 - || - č. 156, 362, 468
64 - || - č. 155, 364, 467
65Riešenie príkladov zo Zbierky úloh z fyziky 1 č. 1.8; 5.19; 8.6
66 - || - č. 1.9; 5.16; 8.7
67 - || - č. 1.10; 5.15; 8.8
68 - || - č. 1.11; 5.14; 8.9
69 - || - č. 1.13; 5.13; 8.10
70 - || - č. 1.14; 5.12; 8.11
71 - || - č. 1.15; 5.11; 8.13
72 - || - č. 1.17; 5.10; 8.14
73 - || - č. 1.18; 5.9; 8.15
74 - || - č. 1.19; 5.8; 8.16
75 - || - č. 1.20; 5.7; 8.17
76 - || - č. 2.6, 7.22, 9.7
77 - || - č. 2.7, 7.21, 9.9
78 - || - č. 2.8, 7.19, 9.10
79 - || - č. 2.9, 7.16, 9.11
80 - || - č. 2.10, 7.14, 9.12
81 - || - č. 2.11, 7.12, 9.13
82 - || - č. 2.12, 7.9, 9.14
83 - || - č. 2.13, 7.8, 9.17
84 - || - č. 2.20, 7.7, 9.18
85 - || - č. 2.21, 7.6, 9.19
86 - || - č. 2.22, 7.5, 9.21
87 - || - č. 2.23, 7.4, 9.27
88Semestrálne práce z Fyziky II: Gaussova veta a jej aplikácie v elektrostatike
89Elektrostatické javy
90Maxwellove rovnice a ich využitie obsadené
91Faradayove zákony a ich využitie v praxi
92Biotov-Savartov-Laplaceov zákon a jeho aplikácia
93Vlnová rovnica a jej riešenie obsadené
94Interferencia svetla a jej praktické využitie
95Fresnelova a Fraunhorerova difrakcia svetla
96Fermatov princíp
97Zobrazovanie pomocou šošoviek, rovinných, vypuklých a dutých zrkadiel obsadené
98Princíp činnosti lupy, miktoskopu a ďalekohľadu obsadené
99Zákony a princípy kvantovej fyziky
100Schrödingerova rovnica a jej aplykácie
101Vývin názorov na stavbu a model atómu
102Prirodzená a umelá rádioaktivita a jej využitie obsadené
103Princíp činnosti digitálneho fotoaparátu
104Ako funguje kopírovacie zariadenie (xerox) obsadené
105Využitie elektrických a magnetických javov v strojoch a prístrojoch
106Výroba a prenos elektrickej energie obsadené
107Slnečná energia a jej využitie obsadené
108Ako pracujú solárne články obsadené
109Nové trendy vo fyzike
110Príklady pre prípad neprítomnosti na výp.cv. z Elektrofyziky: - kinematika - Hajko č. 28, 43, 52
111- || - kinematika - 45, 46, 55
112- || - kinematika - 49, 50, 57
113- || - kinematika - 51, 56, 58
114- || - dynamika - 93, 101, 118
115- || - dynamika - 94, 105, 115
116- || - dynamika - 95, 107, 108
117- || - dynamika - 97, 104, 112
118- || - dynamika - 98, 116, 117
119- || - dve vzťažné sústavy - 61, 62, 63
120- || - gravitačné pole - 87, 120, 123
121- || - gravitačné pole - 89, 122, 92
122- || - dynamika sústavy h.b. a telesa - 155, 160, 168
123- || - dynamika sústavy h.b. a telesa - 156, 162, 170
124- || - dynamika sústavy h.b. a telesa - 157, 164, 177
125- || - stavba a mechanické vlastnosti - 188, 195, 198
126- || - stavba a mechanické vlastnosti - 190, 196, 193
127- || - stavba a mechanické vlastnosti - 194, 197, 189
128- || - vlny a kmity - 253, 263, 270
129- || - vlny a kmity - 257, 266, 271
130- || - vlny a kmity - 259, 268, 272
131- || - kvapaliny - 217, 227, 231
132- || - kvapaliny - 218, 228, 232
133- || - kvapaliny - 223, 230, 233
134- || - termika a ideálny plyn - 287, 292, 330
135- || - termika a ideálny plyn - 288, 293, 331
136- || - termika a ideálny plyn - 289, 295, 332
137- || - termodynamika - 406, 424, 430
138- || - termodynamika - 408, 425, 431
139- || - termodynamika - 410, 427, 432
140Príklady pre prípad neprítomnosti na výp.cv. z Fyziky II: - elektrostatické pole - Hajko č. 506, 537, 581
141- || - elektrostatické pole - 510, 542, 551
142- || - elektrostatické pole - 520, 52, 555
143- || - elektrický prúd - 610, 631, 643
144- || - elektrický prúd - 605, 638, 646
145- || - elektrický prúd - 601, 640, 657
146- || - stacionárne magnetické pole - 673, 701, 709
147- || - stacionárne magnetické pole - 681, 703, 714
148- || - stacionárne magnetické pole - 670, 694, 735
149- || - elektromagnetická indukcia - 686, 719, 783 obsadené
150- || - elektromagnetická indukcia - 754, 787, 796 obsadené
151- || - elektromagnetická indukcia - 765, 790, 785
152- || - vlnová optika - 880, 896, 848
153- || - vlnová optika - 885, 870, 902
154- || - vlnová optika - 837, 864, 906
155- || - kvantová fyzika - 931, 957, 961
156- || - kvantová fyzika - 935, 967, 973
157- || - kvantová fyzika - 946, 960, 968
158- || - fyzika atómového obalu - 976, 984, 1019
159- || - fyzika atómového obalu - 990, 985, 1013
160- || - fyzika atómového obalu - 999, 1006, 1020

Vypracované semestrálne práce či už v písomnej alebo elektronickej forme je potrebné odovzdať do 8.12.2004! Po tomto termíne sa už semestrálne práce neprijímajú. Študent, ktorý nevypracuje semestrálnu prácu má možnosť získať zápočet úspešným absolvovaním zápočtovej písomky v zápočtovom týždni.


Vyriešené príklady zašlite v elektronickej forme na adresu: hockicko@fyzika.utc.sk


Doporučená literatúra:

  1. Krempaský: Fyzika, ALFA 1983

  2. V. Hajko, Daniel-Szabo: Základy fyziky, Veda 1983

  3. F. Krupka, L. Kalivoda: Fyzika, SNTL/ALFA 1989

  4. V. Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch, ALFA 1988 (1983)

  5. Q. Jackuliak a kol.: Zbierka úloh z fyziky I, Žilina 2001

  6. gymnaziálne učebnice fyziky


V prípade vlastného návrhu príkladov nás môžete kontaktovať: Zadania príkladov

Info pre administrátora: