Základné pojmy:

  Coulombov zákon
  Gaussov zákon
  elektrický potenciál
  elektrické napatie
  potenciálna energia náboja
  intenzita elektrického poľa, princíp superpozície
  súvis medzi intenzitou a potenciálom elektrického poľa
  polarizácia dielektrika