Základné pojmy:

  rýchlosť, zrýchlenie, uhlové zrýchlenie, Newtonove pohybové zákony, sila, práca, energia, impulzové vety, moment zotrvačnosti, pohybové rovnice, Steinerova veta
  skalárny a vektorový súčin, veľkosť vektora, tangenciálna a normálová zložka, impulz sily, moment sily a hybnosti, ťažisko, Newtonov gravitačný zákon, vektor intenzity gravitačného poľa
  divergencia, Gaussova veta
  tok vektora uzavretou plochou