Competition
 

Výsledky 2. ročníka súťaže "e-learning v praxi"

Súťaž sa konala ako sprievodná akcia konferencie ICETA 2004 v Košiciach. Celkove do súťaže bolo zaslaných a hodnotených 36 projektov od autorov – jednotlivcov aj riešiteľských tímov zo SR a ČR. Projekty boli hodnotené 18 členov medzinárodnou porotou. Členmi poroty boli uznávaný odborníci v oblasti nových foriem vzdelávania (zástupcovia akademickej sféry, neštátnych vzdelávacích a iných inštitúcií, IT spoločností).
Súťažné projekty boli rozdelené do troch kategórií a v týchto kategóriach aj boli posudzované.

V kategórií „On-line kurz“ bolo posudzovaných celkove 15 prihlásených projektov s nasledujúcim výsledkom:

1. miesto:   Virtuálny autorský tím pre online dištančné vzdelávanie – VAT
    Prihlasovateľka: Ing. Katarína Harčarufková, Košice
2. miesto:   Komunikačné počítače
    Prihlasovateľ: Ing. Ľudovít Mikuš, Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Žilina
    Klient - zásady jednání"
    Prihlasovateľ: Mgr. N Horová, Česká správa sociálního zabezpečení, Praha
3. miesto:   Informačné technológie pre učiteľov 5“
    Prihlasovateľ: PaedDr. Roman Hrušecký, Katedra vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
    Applied Mathematics
    Prihlasovateľ: doc. RNDr. V. Pirč, CSc., Katedra matematiky FEI TU, Košice
 
Pozn.: Porota udelila dve druhé a dve tretie miesta. Ďalšie miesta neboli porotou určené.

V kategórií „Podporný materiál pre On-Line vzdelávanie“ bolo posudzovaných celkove 18 prihlásených projektov s nasledujúcim výsledkom:

1. miesto:   thesaurus.maths.org.: Connecting Mathematics”
    Prihlasovateľ: Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc., KIaRP, FBERG, Technická univerzita Košice
2. miesto:   “Výroba ferozliatín”
    Prihlasovateľ: doc. Ing. Jozef Kijac, CSc., KMŽaZ HF TU Košice
3. miesto:   „Fyzika v príkladoch
    Prihlasovateľ: PaedDr. Peter Hockicko, Katedra fyziky, EF Žilinská univerzita
 
Ďalšie miesta neboli porotou určené.

V kategórií „Komplexný on-line vzdelávací systém“ boli posudzované celkovo 3 prihlásené projeky s nasledujúcim výsledkom:

1. miesto:   „Výukový systém Barborka 1.1“
    Prihlasovateľ: doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc., VŠB - Technická univerzita Ostrava, FEI - katedra informatiky, Ostrava-Poruba
2. miesto:   „LMS eDoceo“
    Prihlasovateľ: Tomáš Hrdonka, Trask solutions s.r.o., Praha
3. miesto:   nebolo udelené
     

Porota udelila špeciálnu cenu poroty za inovatívny a kreatívny prístup pre poskytovanie on-line kurzov pre široku verejnosť projektu: „Požární ochrana pro zaměstanance“ od prihlasovateľa Miroslava Hesa, PREVENT, s.r.o., Praha

Porota navrhla z projektov autorov z TU na udelenie cien:

A, ceny rektora TU (10 000 Sk) projekty:

1. „e-learningový systém pre syntézu a diagnostiku logických obvodov – SYNTLOG“
  Prihlasovateľ: doc. Ing. Ján Bača, CSc., KPI FEI TU, Košice
2. thesaurus.maths.org.: Connecting Mathematics
  Prihlasovateľ: Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc. , FBERG, Technická univerzita, Košice

B, ceny dekana FEI TU (5 000 Sk) projekt:

1. Applied Mathematica”
od prihlasovateľa doc. RNDr. Viktora Pirča, CSc., Katedra matematiky FEI TU, Košice

Uvedené výsledky boli vyhlásené v rámci záveru konferencie ICETA 2004. Ocenené projekty boli odmenené hodnotnými cenami a diplomami.

František Jakab
Prdseda org. výboru konferencie ICETA 2004