918. Určite, aká je teplota slnečného povrchu, keď vieme, že v slnečnom spektre pripadá relatívne najväčšie množstvo vyžiarenej energie na vlnovú dĺžku l = 4,75.10-5 cm! Predpokladáme, že Slnko žiari ako absolútne čierne teleso.

 
   

 

 
 
 

 lmax = 4,75.10-5 cm = 0,475.10-6 m,

b = 0,00289 m.K,

T = ?

 
       
   

Podľa Wienovho posuvného zákona vlnová dĺžka lmax, pri ktorej absolútne čierne teleso vyžaruje pomerne najviac energie je nepriamo úmerná absolútnej teplote T:  

 
         

  .

(1)

 
   

Po úprave tohto vzťahu a dosadení číselných hodnôt vypočítame hľadanú teplotu T:

 
     

  

(2)

 
     

   
     

  .

   
   

 

 
   

Teplota slnečného povrchu je 6084,21 K.

 
   

 

 
   

Ťažná sila motora auta

Tlmené harmonické kmity

Hustota vodíka

 
       
908. - Index lomu skla  

Obsah

935. - Emitácia fotónov