908. Na doštičku z flintového skla dopadá svetlo pod uhlom α = 56° 12´ a odráža sa ako úplne polarizované. Aký je index lomu skla?

 
     

a = 56° 12´

n = ?

 

 
       
   

     Keď absolútny index lomu vzduchu je n1 a absolútny index skla je n2 a platí podmienka, že odrazený lúč je úplne polarizovaný v rovine dopadu, pre uhol dopadu a platí Brewsterov zákon: 

 
         

  ,

(1)

 
   

pričom pre uhol odrazu a podľa zákona odrazu platí a = a. (Odrazený lúč ostáva v rovine dopadu a uhol odrazu a sa rovná uhlu dopadu a). Lomený lúč vnikajúci do skla pod uhlom b je polarizovaný čiastočne v rovine kolmej na rovinu dopadu a s odrazeným lúčom zviera uhol 90°. Index lomu skla n2 vypočítame úpravou vzťahu (1):

 
     

   
       
   

Index lomu flintového  skla, na ktoré dopadá svetlo pod uhlom 56° 12´ je 1,493.

 
       
   

Zrýchlený pohyb

Ťažná sila motora auta

Stavová rovnica ideálneho plynu

 
       
840. - Odraz a lom svetelného lúča  

Obsah

918. - Absolútne čierne teleso