793. Elektromagnetický oscilátor je zdrojom elektromagnetických vĺn s frekvenciou f = 300 MHz. Nájdite vlnovú dĺžku elektromagnetických vĺn, keď prostredie, ktorým sa šíria, má relatívnu permitivitu er =25 a relatívnu permeabilitu mr = 1!

 
       
bullet  
  

f = 300 MHz,

er = 25,

mr = 1,

l = ?

 
       
   

Existenciu elektromagnetických vĺn potvrdzujú Maxwellove rovnice. Na opis týchto vĺn používame analogické veličiny ako u mechanických vĺn, čiže vlnovú dĺžku l, frekvenciu f, periódu T, ktorých súvis s rýchlosťou v šírenia sa vĺn je rovnaký ako u mechanických veličín:

 
     

  ,

(1)

 
   

Z porovnania všeobecnej vlnovej rovnice:

 
     

  ,

(2)

 
   

kde u je výchylka z rovnovážnej polohy a v je rýchlosť šírenia sa vĺn v danom prostredí, s diferenciálnymi rovnicami elektromagnetického vlnenia pre elektrický vzruch:

 
     

  ,

(3)

 
   

kde E je vektor intenzity elektrického poľa, resp. pre magnetický vzruch (B je vektor magnetickej indukcie):

 
     

  ,

(4)

 
   

vyplýva, že rýchlosť šírenia sa elektromagnetického vzruchu v nevodivom prostredí je:

 
     

  .

(5)

 
   

Pre hľadanú vlnovú dĺžku teda platí:

 
     

(6)

 

  

     

  .

   
   

 

 
   

Vlnová dĺžka elektromagnetických vĺn je 0,2 metra.

 
   

 

 
   

Predĺženie oceľovej špirály

Kalorimetrická rovnica

Stavová rovnica ideálneho plynu

 
       
727. - Homogénne magnetické pole  

Obsah

840. - Odray a lom svetelného lúča