727. V homogénnom magnetickom poli s indukciou B = 0,2 T sa v rovine kolmej na B rovnomerne otáča vodivá tyč dĺžky l = 10 cm. Os otáčania je kolmá na tyč a prechádza koncovým bodom tyče. Vypočítajte frekvenciu otáčania tyče, keď sa v nej indukuje elektromotorické napätie Ui = 0,628 V.

 
     
 

B = 0,2 T,

l = 0,1 m

Ui = 0,628 V,

f = ?

 
     
   

     Odhliadnuc od neusporiadaných termických pohybov častíc v tyči možeme povedať, že kladné ióny aj voľné elektróny sú v relatívnom pokoji vzhľadom na tyč, avšak vzhľadom k okoliu sú unášané istou obvodovou rýchlosťou. Na tieto náboje v neuzavretom vodiči pohybujúcom sa v magnetickom poli, pôsobí Lorentzova sila:

 
     

  ,

(1)

 
   

účinkom ktorej sa voľné elektróny budú pohybovať. (Pre ióny q > 0 a pre elekróny q < 0.) Tieto nabité častice sa teda chovajú tak, ako keby v pohybujúcej sa tyči pôsobilo elektrické pole intenzity Ei:

 
     

  ,

(2)

 
   

ktorú nazývame indukovaná elektromotorická intenzita. Pole Ei nemôže narušiť rovnomerné rozloženie kladných iónov viazaných na kryštálovú mriežku kovu, ale spôsobí nerovnomerné rozloženie záporných voľných elektrónov. Časť elektrónov sa vo veľmi krátkom čase presunie k jednému koncu vodiča - osi otáčania a vytvorené pole kompenzuje indukovanú intenzitu Ei. Tyčou však nebude tiecť trvalý prúd, ale vodič sa nabije presne na napätie, ktoré sa rovná indukovanému. Pre napätie, ktoré by sme mohli namerať medzi začiatkom 0 a koncom tyče K platí:

 
     

(3)

 
   

Vektorový súčin (v x B) má smer rovnobežný s vektorom dl, ktorý je orientovaný od 0 do K. Preto je integrál z Ei od 0 do K kladný, Ui medzi 0 a K je tiež kladné, má teda orientáciu od pólu - k pólu + cez zdroj, ktorý je v tomto prípade tyč. Pole Ei však nie je potenciálové, ale vírové. V prípade priameho vodiča dĺžky l, ktorý sa pohybuje kolmo na indukčné čiary (vektor B je kolmý na plochu dS (rovnobežný s jej vektorom dS)), dostaneme:

 
     

  ,

(4)

 
   

pričom df má význam toku vektora magnetickej indukcie cez plochu dS, ktorú dĺžka l pretne za čas dt.  

Zo vzťahu (4) vidieť, že vo vodiči dĺžky x pohybujúcom sa rýchlosťou v v homogénnom magnetickom poli kolmo na magnetickú indukciu B, sa indukuje elektromotorické napätie, ktorého veľkosť je daná vzťahom: 

 
     

  .

(5)

 
   

Element vodiča dĺžky dx, vo vzdialenosti x od osi otáčania sa pohybuje rýchlosťou, ktorá sa rovná obvodovej rýchlosti kruhového pohybu elementu, t.j.:

 
     

  ,

(6)

 
   

kde f je frekvencia otáčania tyče. Veľkosť elektromotorického napätia indukovaného v danom elemente dx bude:

 
     

  .

(7)

 
   

V celom vodiči dĺžky l sa indukuje elektromotorické napätie veľkosti:

 
     

  .

(8)

 
   

Hľadanú frekvenciu f získame úpravou predchádzajúceho vzťahu: 

 
     

  .

(9)

 
   

Dosadením číselných hodnôt dostaneme: 

 
     

  .

   
       
   

Frekvencia otáčania tyče v homogénnom magnetickom poli je f = 102 Hz.

 
       
   

Predĺženie oceľovej špirály

Tlmené harmonické kmity

Absolútne čierne teleso

 
       
559. - Náboj Zeme a jeho plošná hustota  

Obsah

793. - Elektromagnetický oscilátor