285. V tepelne izolovanej nádobe uvedieme do bezprostredného styku vodnú paru hmotnosti m1 a teploty t1 = 100 °C, vodu hmotnosti m0 a teploty t0 a ľad hmotnosti m2 a teploty t2 = 0 °C. Po určitom čase – po skvapalnení zložiek – sa v nádobe vytvorí kvapalina. Aká bude jej teplota? Špecifické skupenské teplo varu vody je l1, topenia ľadu l2 a špecifická tepelná kapacita vody je c. Predpokladáme, že tepelnú kapacitu nádoby možno zanedbať.

 
 
  

 

 
 

m1, m0, m2

t1 = 100 °C, t0, t2 = 0 °C

l1, l2

t = ?

 
 

 

 
 

Pri riešení tohto príkladu si najprv musíme uvedomiť, aké zmeny v sústave nastanú, kým sa obsah nádoby definitívne zmení na kvapalinu. Sú to tieto zmeny:

 
 

Vodná para teploty t1 kondenzuje na vodu, pričom sa uvoľňuje teplo:

 
   

Q1.1 = m1l1  .

(1)

 
 

Táto voda má rovnakú teplotu ako para, z ktorej skondenzovala, z čoho vyplýva, že ju ešte musí znížiť na výslednú teplotu sústavy t a pritom uvoľniť teplo:

 
   

Q1.2 = m1c(t1 – t)  .

(2)

 
 

Ľad teploty t2 sa roztopí na vodu s rovnakou teplotou, pričom spotrebuje teplo:

 
   

Q2.1 = m2l2  .

(3)

 
 

Táto voda ešte musí zvýšiť svoju teplotu na výslednú teplotu sústavy t a pritom prijať teplo:

 
   

Q2.2 = m2c(t – t2)  .

(4)

 
 

Voda teploty t0 zmení svoju teplotu na výslednú teplotu sústavy t, pričom spotrebuje teplo: 

 
   

Q0 = m0c(t – t0)  .

(5)

 
 

Pretože uvažujeme o nádobe bez tepelnej kapacity, musí platiť rovnosť medzi teplom získaným pri kondenzácii a ochladení pary a teplom vydaným na skvapalnenie a zohriatie ľadu ako aj na zohriatie vody:

 
   

Q1.1 + Q1.2 = Q2.1 + Q2.2 + Q0  ,

(6)

 
 

teda:

 
 

m1l1 + m1c(t1 – t) = m2l2 + m2c(t – t2)  + m0c(t – t0)  .

 
 

Po upravení dostávame vzťah pre výpočet výslednej teploty sústavy:

 
   

  m1ct1 + m2ct2 + m0ct0 + m1l1 – m2l2

(7)

 
 

t = ——————————————————  .

 
 

m1c + m2c + m0c

 
 

 

 
 

Výsledná teplota sústavy sa vypočíta podľa vzťahu (7) po dosadení konkrétnych hodnôt.

 
 

  

 
 

Rovnomerný a zrýchlený pohyb

Smer pohybu lode

Koeficient tlmenia

 
 

 

 
269. - Dopplerov princíp

Obsah

290. - Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti materiálu