265. Vypočítajte rýchlosť šírenia pozdĺžnych a priečnych vĺn v oceli s hustotou ρ  = 7,8 g.cm-3, keď modul pružnosti v ťahu ocele E = 20.1010 N.m-2 a modul pružnosti v šmyku ocele G = 8.1010 N.m-2.

 
   

 

 
 
 

ρ  = 7,8 g.cm-3 = 7800 kg.m-3

E = 20 . 1010 N.m-2

G = 8 . 1010 N.m-2

v1 = ? – rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn

v2 = ? – rýchlosť šírenia priečnych vĺn

 
       
   

Pre rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn v1 a rýchlosť šírenia priečnych vĺn v2 v určitom prostredí platia vzťahy:

 
     

 v1 = (E / ρ )1/2  ,

(1)

 
   

v2 = (G / ρ )1/2  ,

(2)

 
   

kde E je modul pružnosti v ťahu, G je modul pružnosti v šmyku a ρ je hustota príslušného prostredia. Dosadením zadaných hodnôt do predošlích vzťahov dostaneme:

 
   

v1 = (E / ρ )1/2 

v1 = (20 . 1010 N.m-2 / 7800 kg.m-3)1/2 

v1 = 5063,70 m.s-1  .

 

v2 = (G / ρ )1/2 

v2 = (8 . 1010 N.m-2 / 7800 kg.m-3)1/2 

v2 = 3202,56 m.s-1  .

 

 
       
   

V oceli danej hustoty je rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn v1 = 5063,70 m.s-1 a rýchlosť šírenia priečnych vĺn v2 = 3202,56 m.s-1.

 
   

 

 
   

Zvislý vrh smerom nahor a nadol

Druhá kozmická rýchlosť

Balistické kyvadlo

 
       
264. - Stojaté vlnenie  

Obsah

269. - Dopplerov princíp