261. Dva harmonické kmitavé pohyby blízkych frekvencií sa skladajú do výsledného pohybu, ktorý sa vyznačuje 5 rázmi za sekundu. Aká je frekvencia druhého z týchto pohybov, keď prvý má frekvenciu f1 = 40 s-1?

 
   

 
 
  

fr = 5 s-1,

f1 = 40 s-1,

f2 = ?  

 
 
       
   

Pre jednoduchosť budeme uvažovať kmitavé pohyby s rovnakými amplitúdami x0 a fázovými konštantami pohybu j . Pre výchylky z rovnovážnych polôh pohybov platí:

 
         

  ,

(1)

 
     

  .

(2)

 
   

Využitím vlastností goniometrických funkcií pre výchylku výsledného pohyb x zloženého z dvoch kmitavých pohybov x1 a x2 dostaneme:

 
     

 

   
     

 

 
     

  ,

(3)

 
   

pričom prvá časť výsledného vzťahu charakterizuje amplitúdu pohybu a druhá časť predstavuje fázu pohybu. Pre periódu výsledného pohybu môžeme teda písať:

 
     

  .

(4)

 
   

Amplitúda výsledného pohybu sa s časom mení periodicky a pre periódu jej zmeny platí:

 
     

  .

(5)

 
   

Keďže za jednu periódu zmeny amplitúdy vzniknú dve zosilnenia a dve zoslabenia, t.j. rázy, pre periódu rázov platí:

 
     

 

(6)

 
   

a pre výslednú frekvenciu rázov môžeme teda písať:

 
     

  

(7)

 
   

Pre hľadanú frekvenciu f2 teda platí:

 
     

 

(8)

 
     

  .

 
   

Vzhľadom k vlastnostiam funkcie kosínus môže mať úloha aj druhé riešenie. Keďže je kosínus párna funkcia a platí:

 
     

(9)

 
   

môže nastať aj situácie, že frekvencia druhého z pohybov bude menšia ako frekvencia prvého. Potom analogickou úpravou predchádzajúcich vzťahov by sme sa dopracovali aj k ďalšiemu riešeniu:

 
     

 

(10)

 
   

a pre hľadanú frekvenciu f2 by platilo:

 
     

 

(11)

 
     

 .

 
   

 

 
   

Frekvencia druhého z týchto pohybov je 45 s-1 (35 s-1).

 
   

 

 
   

Pohyb hmotného bodu po kružnici

Horizontálna doska

Elektromagnetický oscilátor

 
       
258. - Tlmené harmonické kmity  

Obsah

264. - Stojaté vlnenie