121. Vypočítajte potenciál a intenzitu gravitačného poľa drôtu hmotnosti m, ohnutého do tvaru kružnice s polomerom R v bode P na osi kružnice vo vzdialenosti a od jej stredu (obr.)!

 
     
 
  

m, 

R,

a,

φ = ?,

K = ?

 
       
   

      Kružnicu s polomerom R si môžeme rozdeliť na jednotlivé elementy, pričom každý element hmotnosti dm má od bodu P rovnakú vzdialenosť r, ktorú vypočítame podľa Pytagorovej vety:

 
         

r = (R2 + a2)1/2   ,

(1)

 
   

Každému elementu s hmotnosťou dm prislúcha element obvodu kružnice do, pre ktorý platí:

 
     

do = R  dω  ,

(2)

 
   

kde ω je z intervalu <0, 2π>. Pre veľkosť elementu hmotnosti dm môžeme teda písať:

 
     

dm = m / O  do = m / (2πR)  do  ,

(3)

 
   

kde O predstavuje obvod drôtu (kružnice) (O = 2πR). Element drôtu dm, vybraný v podobe úseku drôtu dĺžky do prispieva k celkovému potenciálu φ v bode P hodnotou:

 
     

dφ = - κ / r  dm  

(4)

 
     

              dφ = - κ  [m / (2πR)] / ( R2 + a2 )1/2  do  .

(5)

 
   

Celkový potenciál gravitačného poľa drôtu φ v bode P dostaneme integrovaním cez celý obvod kružnice:

 
     

φ = - κ [m / (2πR)] / ( R2 + a2 )1/2  o2πR  do  

 
     

         φ  = - κ  [(m / 2πR) / ( R2 + a2 )1/2]  2πR

 
     

φ  = - κ m / ( R2 + a2 )1/2  .

(6)

 
   

Potenciál gravitačného poľa drôtu je φ  = - κ m / ( R2 + a2 )1/2.

 
 
   

Medzi vektorom intenzity K a potenciálom φ v ľubovoľnom mieste gravitačného poľa platí vzťah:

 
     

K = - grad φ  ,

(7)

 
   

kde grad φ predstavuje zmenu potenciálu v smere a:

 
     

K = - dφ / da = dφ / dρ ,

(8)

 
   

Zderivovaním a úpravou predchádzajúcich vzťahov dostávame:

 
     

  K = [- κ m ( R2 + a2 )-1/2 ] ' ρ

 
     

  K = κ m / 2 ( R2 + a2 )-3/2 2a ρ

 
     

K = κ ma ( R2 + a2 )-3/2 ρ

(9)

 
       
   

Intenzita gravitačného poľa drôtu je K = κ ma ( R2 + a2 )-3/2 ρ .

 
       
   

Archimedova špirála

Zodvihnutie rovinnej hate

Entropia ideálneho plynu

 
       
110. - Vytiahnutie valca z vody  

Obsah

129. - Balistické kyvadlo