1005. Konečným produktom rádioaktívneho rozpadu 23290 Thje izotop 20882 Pb. Vypočítajte, koľko častíc α a koľko častíc β sa uvoľní pri tomto rozpade!

 

a, b = ?

 

Premenu prvkov pri rádioaktívnom rozpade môžeme zapísať schematicky:

 

23290 Th  ->  a 42 He + b 0-1 e +  20882 Pb

(1)

Využitím platnosti zákona zachovania hmotnosti a elektrického náboja musia byť pre tento konkrétny prípad splnené nasledujúce rovnice pre počty nukleónov a protónov:

 

232 = a.4 + b.0 + 208

(2)

 

90 = a.2 + b.(-1) + 82

(3)

Riešením predchádzajúcej sústavy dvoch rovníc (2) a (3) o dvoch neznámych a a b dostávame:

a = 6 ; b = 4

 

Pri tomto rozpade sa uvoľní 6 častíc α a 4 častice β.

 

Vytiahnutie valca z vody
Stavová rovnica ideálneho plynu
Elektromagnetický oscilátor

 

954. - Relativistický elektrón

Obsah

Rozpad rádioaktívneho polónia

 

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!